Kategoria: Upadłość konsumencka

działalność, upadłość konsumencka, radca prawny, adwokat

Czy można prowadzić działalność gospodarczą po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ?

Prawo upadłościowe nie wyklucza prowadzenia przez upadłego konsumenta działalności gospodarczej. Skoro po ogłoszeniu upadłości konsument może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, to tak samo może rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, a więc również

Czytaj więcej
masa upadłości, upadłość konsumencka, upadłość, oddłużenie, prawnik, radca prawny, adwokat

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a majątek upadłego

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma daleko idące skutki co do majątku upadłego. W dalszym ciągu upadły pozostaje właścicielem rzeczy wchodzących w skład jego majątku, jednakże musi się liczyć z ich sprzedażą. Rozporządzać może nimi wyłącznie syndyk, który powoływany jest przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Jednocześnie z dniem ogłoszenia upadłości (tzn. z dniem wydania postanowienia

Czytaj więcej
upadłość konsumencka, adwokat, radca prawny, kancelaria prawna, prawnik

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Sąd ogłaszając upadłość konsumencką osoby fizycznej wydaje postanowienie (a nie wyrok). W treści postanowienia podaje: a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika (upadłego) oraz określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;; b) wymienia NIP, jeżeli upadły miał taki numer w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem złożenia wniosku; c) wzywa

Czytaj więcej
upadłość konsumencka, upadłość, prawnik Wałbrzych, radca prawny, adwokat, porady prawne

Kto ma prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Zwrot upadłość konsumencka jest pojęciem potocznym. Prawidłowa nazwa tego postępowania według ustawy Prawo upadłościowe brzmi postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jest to pomocne pod kątem ustalenia kto może ogłosić upadłość konsumencką.  Dla ułatwienia będę posługiwał się zwrotem upadłość konsumencka. Zatem upadłość konsumencką prowadzi się wobec:  osób fizycznych,  które nigdy nie były przedsiębiorcami

Czytaj więcej
upadłość konsumencka, upadłość, radca prawny, adwokat, prawnik

Upadłość konsumencka – kiedy Sąd jej nie ogłosi czyli tzw. przesłanki negatywne

Ustawodawca w ustawie Prawo Upadłościowe wskazuje na zaistnienie konkretnych zdarzeń, które wykluczą możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej (tzw. przesłanki negatywne). Jednakże w pierwszej kolejności wskazać należy, że wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć zarówno dłużnik (czyli przyszły upadły) oraz wierzyciel. Jeżeli wniosek składa wierzyciel (co obecnie zdarza się rzadko), to Sąd może oddalić jego wniosek o

Czytaj więcej
upadłość konsumencka, radca prawny, adwokat, prawnik

Upadłość konsumencka – kiedy sąd może ją ogłosić czyli tzw. przesłanki pozytywne

Upadłość konsumencką można ogłosić, gdy zostaną spełnione warunki przewidziane w ustawie Prawo Upadłościowe (tzw. przesłanki pozytywne). Należą do nich: a) upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Niewypłacalny będzie dłużnik, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (żadna ustawa nie zawiera definicji tego pojęcia, zatem należy bazować na orzeczeniach

Czytaj więcej
Upadłość, upadłośc konsumencka, prawnik, radca praw Wałbrzych, adwokat Wałbrzych, kancelaria prawna Wałbrzych

Upadłość konsumencka – jak długo działa syndyk masy upadłości ?

Syndyk masy upadłości powoływany jest przez sąd po wydaniu przez niego postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Przejmuje on od upadłego wszelkie uprawnienia w zakresie sprawowania zarządu, korzystania i dokonywania czynności rozporządzających jego majątkiem. Do obowiązków syndyka należy zabezpieczenie przedmiotowego majątku, który wchodzi w skład masy upadłości w taki sposób, aby znajdował się on w stanie

Czytaj więcej
upadłość, upadłość konsumencka, prawnik, radca prawny Wałbrzych, adwokat Wałbrzych, kancelaria prawna Wałbrzych

Upadłość konsumencka – skutki ogłoszenia upadłości

Z chwilą wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, dłużnik traci wszelkie uprawnienia w zakresie sprawowania zarządu i dokonywania czynności rozporządzających swoim majątkiem. Sąd bowiem powołuje syndyka, na którego przechodzą wszelkie prawa w tym przedmiocie, w związku z czym jakiekolwiek czynności prawne wykonane przez upadłego i dotyczące składników jego majątku są nieważne z mocy

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka, upadłość, prawnik, radca prawny Wałbrzych, adwokat Wałbrzych, kancelaria Wałbrzych

Upadłość konsumencka – co dalej po ogłoszeniu upadłości przez sąd ?

Po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej następuje kolejny etap postępowania upadłościowego. Polega on na ustaleniu przez syndyka składników i wartości masy upadłości, a więc majątku i dochodów upadłego oraz sporządzeniu listy wierzytelności. Ta ostatnia stanowi podstawę dla dokonania planu podziału środków, jakie zostały uzyskane w efekcie likwidacji mienia będącego własnością upadłego oraz

Czytaj więcej
upadłość, upadłość konsumencka, ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka – jakie dokumenty są potrzebne do ogłoszenia upadłości ?

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dłużnik ma obowiązek załączyć do niego szereg dokumentów. Przede wszystkim konieczne jest przedstawienie przez niego sądowi aktualnego wykazu majątku wraz z szacunkową wyceną jego poszczególnych składników oraz bilansu, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku. Poza tym niezbędny jest spis wierzycieli z podaniem ich adresów

Czytaj więcej
upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – jakie dane są potrzebne do ogłoszenia upadłości ?

Dane potrzebne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej zawierane są we wniosku (na urzędowym formularzu) składanym w tym przedmiocie we właściwym sądzie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinien on zawierać dane osobowe dłużnika, a mianowicie: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres, numer PESEL, a także NIP, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem

Czytaj więcej
Kto może ogłosić upadłośc konsumencką ? czy potzrebny jest do tego prawnik, tj. adwokat lub radca prawny

Kto może ogłosić upadłość konsumencką ?

Upadłość konsumencką może ogłosić każda osoba fizyczna, która jest konsumentem, a więc posiada zdolność prawną i nie prowadzi działalności gospodarczej.  Dotyczy to także osób, które są małoletnie oraz ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, w takim jednak wypadku reprezentowane one będą przez swoich przedstawicieli ustawowych, opiekunów lub kuratorów. Także osoba fizyczna, która prowadziła działalność gospodarczą może złożyć

Czytaj więcej