Kto ma prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Zwrot upadłość konsumencka jest pojęciem potocznym. Prawidłowa nazwa tego postępowania według ustawy Prawo upadłościowe brzmi postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jest to pomocne pod kątem ustalenia kto może ogłosić upadłość konsumencką.  Dla ułatwienia będę posługiwał się zwrotem upadłość konsumencka.

Zatem upadłość konsumencką prowadzi się wobec:

  1.  osób fizycznych,  które nigdy nie były przedsiębiorcami ani wspólnikami w spółkach  prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna);
  2.  osób fizycznych, które najpóźniej dzień przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostały wykreślone z właściwego rejestru (CEiDG lub KRS jeżeli chodzi o wspólników w spółkach prawa handlowego);
  3. Osób fizycznych, które nie były wpisane do właściwego rejestru przedsiębiorców,  ale faktycznie wykonywały działalność gospodarczą –  w okresie roku od zaprzestania jej prowadzenia;
  4. Osób fizycznych, prowadzących gospodarstwo rolne, a nieprowadzących jednocześnie innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

 

Upadłość konsumencka a działalność nieewidencjonowana.

Ustawa prawo przedsiębiorców  pozwala na prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej, o której mowa artykule 5 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców. Z taką działalnością nieewidencjonowaną mamy do czynienia, wtedy gdy  przychód nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), o ile prowadząca ją osoba w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Taka osoba może oczywiście ogłosić upadłość konsumencką. Zaznaczyć jeszcze trzeba  że osoba taka czyli nieprzekraczająca w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę może złożyć wniosek o wpis do CEiDG. Z dniem określonym we wniosku działalność ta staje się działalnością gospodarczą, jednakże osoby takiej nie można traktować jako przedsiębiorcy w rozumieniu prawa upadłościowego, a co za tym idzie osoba ta będzie mogła złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Poza dłużnikiem wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć również wierzyciel.

Krótko należy jeszcze wskazać, że ustawa prawo upadłościowe nie wyjaśnia pojęcia działalności gospodarczej ani działalności zawodowej, zatem najlepiej posiłkować się orzeczeniami sądów, w których wskazuje się na przesłanki wyróżniające działalność gospodarczą:

  1. zorganizowany i ciągły sposób jej wykonywania;
  2. uczestniczenie w obrocie gospodarczym;
  3. zawodowy (nieamatroski) i zarobkowy charakter;
  4. respektowanie zasady racjonalnego działania;

Za przedsiębiorców uznaje się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składają osoby, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej, jednakże nie brakuje również byłych przedsiębiorców.

Moja kancelaria zajmuje się kompleksowym prowadzeniem postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi wpisami na moim blogu dotyczącymi tej materii -> kliknij tutaj

Jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje uzyskać porady prawnej od radcy prawnego (stacjonarnie bądź internetowo) lub przeprowadzić całe postępowanie zapraszam do kontaktu (dane w zakładce kontakt).