Upadłość konsumencka – skutki ogłoszenia upadłości

Z chwilą wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, dłużnik traci wszelkie uprawnienia w zakresie sprawowania zarządu i dokonywania czynności rozporządzających swoim majątkiem. Sąd bowiem powołuje syndyka, na którego przechodzą wszelkie prawa w tym przedmiocie, w związku z czym jakiekolwiek czynności prawne wykonane przez upadłego i dotyczące składników jego majątku są nieważne z mocy samego prawa.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje także postawienie wszystkich zobowiązań dłużnika, zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych w stan natychmiastowej wymagalności.

Najważniejszym skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest pełne oddłużenie upadłego, który staje się wolny od wszelkich ciążących na nim zobowiązań finansowych. Umorzenie długów odnosi się jedynie do wierzytelności zgłoszonych przez upadłego we wniosku o jej ogłoszenie oraz zgłoszonych przez syndyka do masy długu i które nie zostały spłacone wskutek likwidacji majątku, jak również w trakcie wykonywania planu spłaty przez upadłego. Dotyczy to długów powstałych przed ogłoszeniem upadłości.

Z dniem wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, zawieszeniu ulegają wszystkie postępowania windykacyjne, które nie są przedmiotem postępowania sądowego o zapłatę, Następnie, w wyniku uprawomocnienia się przedmiotowego orzeczenia, ulegają one umorzeniu.  Wstrzymane też zostaje naliczanie większości rodzajów odsetek, albowiem nadal wzrastać będą jedynie odsetki zabezpieczone rzeczowo, a więc poprzez ustanowienie hipoteki lub zastawu rejestrowego.

Skutkiem ogłoszenia upadłości jest także zawieszenie wszystkich postępowań sądowych, toczących się przeciwko upadłemu, jeżeli zostały one wszczęte przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Kolejnym skutkiem jest rozwiązanie wspólnoty majątkowej między małżonkami, a więc każdy z małżonków posiada majątek osobisty.

Upadły może być zastępowany przez prawnika (radca prawny lub adwokat) w toku postępowania o ogłoszenie upadłości jak i po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, w tym na posiedzeniu dotyczącym ustalenia planu spłaty, które jest bardzo ważne dla upadłego w całym postępowaniu. Warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Świadczę kompleksową pomoc w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, na każdym jej etapie.

Zobacz również: Upadłość konsumencka – co dalej po ogłoszeniu upadłości przez sąd?