Czy można prowadzić działalność gospodarczą po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ?

Prawo upadłościowe nie wyklucza prowadzenia przez upadłego konsumenta działalności gospodarczej. Skoro po ogłoszeniu upadłości konsument może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, to tak samo może rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej.

W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, a więc również nowo powstałe przedsiębiorstwo. Upadły musi poinformować syndyka o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej a obowiązek ten wynika z art. 57 ustawy Prawo upadłościowe, zgodnie z którym upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek. Jeżeli tego nie zrobi, to naraża się na umorzenie postępowania upadłościowego oraz na odpowiedzialność karną, albowiem według art. 523 ustęp 1 Prawa Upadłościowego kto będąc upadłym (…), nie wydaje syndykowi całego majątku wchodzącego do masy upadłości, ksiąg rachunkowych lub innych dokumentów dotyczących jego majątku podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jedynie syndyk będzie uprawniony do zawierania wszystkich umów dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli umowa zostanie zawarta przez upadłego, to będzie ona bezwzględnie nieważna. Brak jest przepisów, które dawałby możliwość naprawienia tego błędu.

Okolicznością przemawiającą za odradzeniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest również wydłużenie czasu trwania upadłości, zwiększa to nakład pracy syndyka, co związane jest z koniecznością podwyższenia syndykowi wynagrodzenia, które tymczasowo wypłaci Skarb Państwa, jednakże upadły będzie musiał zwrócić tę kwotę w całości Skarbowi Państwa, co zostanie ujęte w planie spłaty.

Temat omawiany w dzisiejszym wpisie jest znacznie obszerniejszy, zatem jeżeli będą potrzebowali Państwo pomocy w sprawie upadłości konsumenckiej zapraszam do kontaktu. Jako radca prawny oferuję kompleksowe prowadzenie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt.