Kto może ogłosić upadłość konsumencką ?

Upadłość konsumencką może ogłosić każda osoba fizyczna, która jest konsumentem, a więc posiada zdolność prawną i nie prowadzi działalności gospodarczej.  Dotyczy to także osób, które są małoletnie oraz ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, w takim jednak wypadku reprezentowane one będą przez swoich przedstawicieli ustawowych, opiekunów lub kuratorów. Także osoba fizyczna, która prowadziła działalność gospodarczą może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako konsument, jednakże dopiero z chwilą jej zakończenia, np. poprzez wykreślenie wpisu z CEIDG.

Konieczną przesłanką do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność dłużnika, co oznacza, że utracił on zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przy czym domniemywa się, że stan ten ma miejsce w wypadku, gdy opóźnienie w tym zakresie przekracza trzy miesiące. Chodzi więc w tym przypadku o sytuację, w której niezdolność dłużnika do spłacania swoich długów ma charakter trwały. Nie dotyczy to więc przypadku, gdy mają miejsce jedynie przerwy w regulowaniu swoich zobowiązań. Wystarczy również, gdy konsument nie jest wstanie regulować należności w stosunku do jednego tylko wierzyciela, np., banku w którym został zaciągnięty kredyt hipoteczny. Nie ma znaczenia także wysokość zobowiązania, które powinno być jednak wymagalne, a więc nadające się do dochodzenia, na przykład przed sądem, przy czym może to dotyczyć zarówno zobowiązań prywatnoprawnych, jak i publicznoprawnych, a więc wobec instytucji państwowych czy też samorządowych, takich jak urząd skarbowy czy urząd miasta z tytułu podatków.

Wniosek składa się na urzędowym formularzu, dla osoby która wcześniej nie miała styczności z prawem, jego wypełnienie może stanowić duże wyzwanie. Zaznaczyć trzeba, że informacje, która są zawarte we wniosku osoby ubiegającej się o ogłoszenie jej upadłości składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej jak za składanie fałszywych zeznań.

Przy wypełnieniu wniosku jak i w toku całego postępowania będzie pomocny prawnik (radca prawny lub adwokat) specjalizujący się w prawie upadłościowym. Moja kancelaria świadczy pomoc prawną na cały etapie postępowania w sądzie i przed syndykiem, jak również udziela w tym zakresie porad prawnych.

Zapraszam do kontaktu osobistego lub e-mailowego. Dane do kontaktu znajdziecie Państwo tutaj.

Zobacz również: Upadłość konsumencka – kiedy Sąd jej nie ogłosi czyli tzw. przesłanki negatywne