Upadłość konsumencka – jakie dane są potrzebne do ogłoszenia upadłości ?

Dane potrzebne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej zawierane są we wniosku (na urzędowym formularzu) składanym w tym przedmiocie we właściwym sądzie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinien on zawierać dane osobowe dłużnika, a mianowicie: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres, numer PESEL, a także NIP, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku.

Poza tym konieczne jest wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika oraz okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie. Niezbędne jest także sporządzenie aktualnego i zupełnego wykazu majątku z szacunkową wyceną jego składników, spisu wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, jak również spisu wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje ich istnienie. W składanym wniosku dłużnik musi także zawrzeć listę zabezpieczeń ustanowionych na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych, informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na jego utrzymaniu, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach, a także informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zł. Tę ostatnią ustala się dla wszystkich czynności dotyczących tego samego prawa lub wierzytelności, dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku. Wreszcie ostatnim elementem wniosku o ogłoszenie upadłości jest  oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Za podanie przez dłużnika nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem podaje sądowi nieprawdziwe informacje co do stanu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości (art. 522 ust. 1 i 2 Prawa upadłościowego ).
Jeżeli oświadczenie o prawdziwości danych nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 491(2) ust. 5b Prawa upadłościowego).

Na dłużniku spoczywa zatem spora odpowiedzialność za podane dane. Należy również mieć na uwadze, że to, co zostanie zawarte we wniosku ma wpływ na cały tok postępowania, aż do ogłoszenia planu spłaty. Warto skorzystać z pomocy prawnika (radca prawny lub adwokat), który specjalizuje się w postępowaniach dotyczących upadłości konsumenckiej i będzie należycie reprezentował klienta w toku wszystkich czynności.

Moja kancelaria zajmuje się kompleksowym prowadzeniem spraw o upadłość konsumencką.

Zobacz również: Kto może ogłosić upadłość konsumencką?