Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Sąd ogłaszając upadłość konsumencką osoby fizycznej wydaje postanowienie (a nie wyrok). W treści postanowienia podaje:

a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika (upadłego) oraz określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;;

b) wymienia NIP, jeżeli upadły miał taki numer w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem złożenia wniosku;

c) wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi;

d) wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej;

e) wyznacza syndyka (podając jego imię i nazwisko oraz numer licencji)

f) określa, czy postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491(1) ustęp 1 czy ustęp 2 prawa upadłościowego;

g) wskazuje podstawę jurysdykcji sądów polskich oraz że postępowanie ma charakter główny.

O ogłoszeniu upadłości sąd informuje upadłego lub jego pełnomocnika np. radcę prawnego lub adwokata (jeżeli został ustanowiony) oraz syndyka, który kontaktuje się z upadłym.

Ogłoszenie upadłości powoduje powstanie kosztów postępowania. W przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Po ogłoszeniu upadłości syndyk zwraca się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla upadłego z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących upadłego oraz zasięga informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy upadły jest wspólnikiem spółek handlowych, jak również czy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości sprawował funkcję członka organu spółek handlowych i czy w stosunku do tych spółek ogłoszono upadłość. Jeżeli syndyk stwierdzi rozbieżność w informacji uzyskanych od w/w podmiotów a treścią wniosku o ogłoszenie upadłości poinformuje o tym sędziego-komisarza.

Następnie syndyka zawiadamia wierzycieli o ogłoszonej upadłości konsumenckiej oraz informuje o prawach jakie im przysługują. Zawiadamia także komorników prowadzących egzekucję przeciwko upadłemu. Syndyk nie zawiadamia placówek pocztowych o ogłoszeniu upadłości, co ma ten skutek, że upadły odbiera wszelką kierowaną do niego korespondencję jak przed ogłoszeniem upadłości.

Udzielam kompleksowej pomocy w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zapraszam do przeczytania krótkiej informacji na ten temat -> upadłość konsumencka