Upadłość konsumencka – jak długo działa syndyk masy upadłości ?

Syndyk masy upadłości powoływany jest przez sąd po wydaniu przez niego postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Przejmuje on od upadłego wszelkie uprawnienia w zakresie sprawowania zarządu, korzystania i dokonywania czynności rozporządzających jego majątkiem.

Do obowiązków syndyka należy zabezpieczenie przedmiotowego majątku, który wchodzi w skład masy upadłości w taki sposób, aby znajdował się on w stanie niepogorszonym aż do chwili przystąpienia do jego likwidacji.

W ciągu 30 dni od ogłoszenia upadłości syndyk jest zobowiązany do sporządzenia spisu inwentarza i oszacowania wartości masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego i przedłożenia ich sędziemu – komisarzowi.

Przynajmniej raz na trzy miesiące, syndyk sporządza również sprawozdania ze swoich czynności.

Następnie, syndyk przystępuje do likwidacji majątku upadłego – przeprowadza proces jego sprzedaży, w celu zasilenia funduszy masy upadłościowej, w drodze zorganizowanego w tym celu przetargu lub z wolnej ręki.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie przez syndyka projektu planu spłaty wierzycieli i przedstawienie go sędziemu – komisarzowi.

Ostatnią czynnością syndyka masy upadłości jest wykonanie ustalonego przez właściwy sąd planu spłaty wierzycieli, co polega na przekazaniu każdemu z nich wynikającej z niego kwoty.

Po zakończeniu realizacji planu spłaty, sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umarza zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej, które nie zostały spłacone w ramach planu spłaty i środków uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego. Na tym etapie następuje zakończenie konsumenckiego postępowania upadłościowego, w związku z czym kończy się też rola syndyka masy upadłości.

Upadły może być zastępowany przez prawnika (radca prawny lub adwokat) w toku postępowania o ogłoszenie upadłości jak i po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, w tym na posiedzeniu dotyczącym ustalenia planu spłaty, które jest bardzo ważne dla upadłego w całym postępowaniu. Warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Świadczę kompleksową pomoc w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, na każdym jej etapie.

Zobacz również: Upadłość konsumencka – skutki ogłoszenia upadłości