Rozwód

Radca prawny Patryk Łytko


Mimo, że rozwód jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń w życiu człowieka, to decyduje się na niego coraz więcej osób. Dane zgromadzone przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) dowodzą, że rozpada się nawet co trzecie małżeństwo. Jako główne przyczyny rozwodów podaje się zdrady małżeńskie, nadużywanie alkoholu i naganny stosunek do członków rodziny. W trakcie postępowania ciężko o zachowanie zdrowego dystansu i niewciągnięcie się w „gierki” byłego małżonka. Z tego powodu sprawy rozwodowe należą do jednych z najdelikatniejszych, a zarazem najbardziej skomplikowanych prawnie. Pomoc prawnika w przypadku tego typu postępowań może okazać się cennym wsparciem.

Kiedy można otrzymać rozwód?

Podstawową przesłanką do orzeczenia rozwodu jest wykazanie, że nastąpił trwały i zupełny (całkowity) rozpad pożycia małżeńskiego. Pojęcie „pożycia małżeńskiego” jest definiowane jako rozpad więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. Z najprostszą sytuacją mamy do czynienia, kiedy małżonek wyprowadził się i nie utrzymuje kontaktów z drugą stroną. Mniej oczywiste są sytuacje związane z przemocą domową lub zdradą małżeńską – te zjawiska (co może wydawać się szokujące) nie mogą być podstawą rozwodu, jeżeli nie nastąpił rozpad pożycia. Dopiero łącząc te sytuacje można uzyskać rozwód. Sąd nie udzieli również rozwodu, jeżeli orzeczenie rozwodu będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. w sytuacji, kiedy jeden z małżonków ciężko zachoruje i będzie wymagał opieki.

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez?

O rozwód z orzekaniem o winie warto ubiegać się, jeżeli ewidentną winę za rozpad pożycia małżeńskiego, ponosi jeden z małżonków. Zaletą uzyskania rozwodu z winy drugiego małżonka jest możliwość otrzymania alimentów (dla małżonka niewinnego), przy czym nie może ich otrzymać małżonek winny rozpadu pożycia. Wadą takich postępowań jest długi czas ich trwania.

Z kolei rozwód bez orzekania o winie warto rozważyć, jeżeli nie sposób stwierdzić, który z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozpad małżeństwa. Z takim rozwodem możemy mieć do czynienia, gdy przyczyną nieporozumień są różnice charakterów lub różniące się cele, np. jeden z małżonków chce realizować ambicje zawodowe za granicą, a drugi chce mieszkać w Polsce. Zaletą takiego rozwiązania jest krótki czas postępowania. Minusem brak możliwości ubiegania się o alimenty(pomijając zjawisko niedostatku).

Co z kwestiami władzy rodzicielskiej?

Nieuchronnym następstwem decyzji o uzyskaniu wyroku rozwodowego są rozstrzygnięcia sądu rozwodowego o ustalenie władzy rodzicielskiej. W wyniku takiej sprawy sąd może:

    • powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom – taka sytuacja jest możliwa, jeżeli między rodzicami dojdzie do porozumienia w zakresie podziału opieki nad dzieckiem, kosztów życia dziecka, miejsca jego pobytu i możliwości rozwoju;
    • powierzyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców, a drugiemu przypisać konkretne prawa i obowiązki – w takiej sytuacji dziecko mieszka z rodzicem, którego wybierze sąd, a drugi rodzic traci niektóre uprawnienia dotyczące decydowania o sposobie wychowania dziecka;
    • ograniczyć, zawiesić lub pozbawić władzy rodzicielskiej – z tym zjawiskiem mamy do czynienia, jeżeli jeden z rodziców zaniedbuje obowiązki rodzicielskie, znęca się psychicznie lub fizycznie nad dzieckiem albo w ogóle nie interesuje się jego losem.

Ustalenie władzy rodzicielskiej następuje w oparciu o dobro dziecka. Pojęcie to należy rozumieć jako zapewnienie mu prawidłowego rozwoju na tle emocjonalnym, edukacyjnym i fizycznym.

Rozwód a finanse. Co trzeba wiedzieć?

Polskie prawo definiuje dwa rodzaje majątków. Pierwszy to majątek wspólny, a drugi to majątek osobisty. Na majątek wspólny składa się prawie wszystko, co małżonkowie nabyli w trakcie trwania małżeństwa. Majątek osobisty stanowią nieruchomości i ruchomości nabyte przed ślubem oraz dobra materialne nabyte w postaci spadków, darowizn oraz przychody z praw autorskich. Podział majątku następuje poprzez podział w naturze albo przyznanie rzeczy jednemu małżonkowi z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego. Jeżeli między stronami nie ma porozumienia sąd może orzec licytację komorniczą mienia. Podziału majątku można dokonać na drodze umowy notarialnej lub w toku postępowania sądowego.

Jakiego wsparcia w sprawach rozwodowych udziela moja kancelaria radcy prawnego ?

Moja kancelaria udziela klientom wsparcia prawnego na wiele sposobów. Nie tylko dokładam starań, aby przez profesjonalne sporządzanie pism procesowych skrócić czas postępowania rozwodowego, ale również przygotowuję się starannie do każdego jego etapu, zapewniam również klientom reprezentację na rozprawach w sprawach rozwodowych, dzięki czemu ich udział w sprawie może być ograniczony do niezbędnego minimum. Doświadczenie i wiedza prawnika (radcy prawnego/adwokata) są bezcenne w przypadku gromadzenia materiału dowodowego, przedstawianej argumentacji oraz przytaczanego orzecznictwa sądów. Dotyczy to również prowadzenia kwestii okołorozwodowych tj. alimentów na dziecko i małżonka, ustalenia władzy rodzicielskiej i miejsca pobytu dziecka, jak również kontaktów z dzieckiem, czy też eksmisji małżonka ze wspólnie zajmowanej nieruchomości. Radca prawny lub adwokat uczestniczy również w konfrontacji z prawnikiem drugiej strony oraz w negocjacjach. Wiele porad prawnych, dotyczących tych problematycznych spraw, znajdą Państwo w artykułach o rozwodzie na blogu , który prowadzę na mojej stronie. Poruszam tam tematykę związaną m.in. z postępowaniem rozwodowym, jak i z żądaniami ubocznymi rozpoznawanymi w tych sprawach, o których wspomniałem powyżej.

Duże zaangażowanie w prowadzoną sprawę, stały kontakt z klientem, udzielanie odpowiedzi na wszystkie zadanie mi pytania, bardzo dobra znajomość sprawy, bardzo dobra znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa, to moje cechy, które powodują, że wielu klientów wybiera mnie na swojego pełnomocnika do poprowadzenia ich sprawy sądowej.

Krótko jeszcze chciałbym wspomnieć, iż nie ma żadnej różnicy pomiędzy zawodami radcy prawnego i adwokata. Zarówno jeden jak i drugi są kompetentnymi pełnomocnikami procesowymi i posiadają takie same uprawnienia.