Upadłość konsumencka – co dalej po ogłoszeniu upadłości przez sąd ?

Po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej następuje kolejny etap postępowania upadłościowego.

Polega on na ustaleniu przez syndyka składników i wartości masy upadłości, a więc majątku i dochodów upadłego oraz sporządzeniu listy wierzytelności.

Ta ostatnia stanowi podstawę dla dokonania planu podziału środków, jakie zostały uzyskane w efekcie likwidacji mienia będącego własnością upadłego oraz opracowania planu spłaty wierzycieli.

W ciągu 30 dni od ogłoszenia upadłości konsumenckiej syndyk jest zobowiązany do sporządzenia spisu inwentarza i oszacowania wartości masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego, jeżeli upadły posiada majątek, jeżeli nie posiada majątku całe postępowanie trwa znacznie szybciej.

Po zakończeniu w/w czynności, syndyk przeprowadza proces sprzedaży majątku, jaki należy do upadłego w celu zasilenia funduszy masy upadłościowej. Dopuszczalne jest dokonanie tego z wolnej ręki lub też w drodze zorganizowanego w tym celu przetargu.

Zobacz również: Upadłość konsumencka – jakie dokumenty są potrzebne do ogłoszenia upadłości?

Następnie sąd ustala plan spłaty wierzycieli, co ma ten skutek, iż upadły zobowiązany jest do uiszczenia ciążących na nim zobowiązań w tej części, która pozostała nieuregulowana po podziale funduszy masy upadłości. Spłaty te muszą być tak ukształtowane, aby umożliwić w niezbędnym zakresie utrzymanie upadłego oraz jego rodziny, przy czym okres takiego zobowiązania nie może przekroczyć 84 miesięcy (przy zawinieniu w powstaniu długów), przeważnie jest to okres do 36 miesięcy.

Jeśli wskutek szczególnej sytuacji osobistej (na przykład choroby) dłużnik nie jest w stanie dokonać jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli, sąd dokonuje umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia Planu Spłaty Wierzycieli.

Upadły może być zastępowany przez prawnika (radca prawny lub adwokat) w toku postępowania o ogłoszenie upadłości jak i po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, w tym na posiedzeniu dotyczącym ustalenia planu spłaty, które jest bardzo ważne dla upadłego w całym postępowaniu. Warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Świadczę kompleksową pomoc w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, na każdym jej etapie.