Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a majątek upadłego

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma daleko idące skutki co do majątku upadłego. W dalszym ciągu upadły pozostaje właścicielem rzeczy wchodzących w skład jego majątku, jednakże musi się liczyć z ich sprzedażą. Rozporządzać może nimi wyłącznie syndyk, który powoływany jest przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Jednocześnie z dniem ogłoszenia upadłości (tzn. z dniem wydania postanowienia przez sąd o ogłoszeniu upadłości) majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Jeżeli pomimo powyższych obostrzeń związanych z ogłoszeniem upadłości, dłużnik (upadły) będzie chciał rozporządzać mieniem stanowiącym jego własność, to czynności które podejmie będą nieważne.

Skład masy upadłości określają przepisy ustawy Prawo Upadłościowe, a więc masa upadłości obejmuje majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z pewnymi wyjątkami określonymi w pozostałych przepisach tej Ustawy. Do takich wyjątków można zaliczyć m.in.:

1) wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu;

2) mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów kodeksu postępowania cywilnego, a więc m.in.:

a) przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju;

b) pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

c) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;

d) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

e) przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Wobec powyższego masa upadłości jest to po prostu masa majątkowa. Przepisy Prawa Upadłościowego chronią masę upadłości przed działaniami upadłego, które mogłyby doprowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli, bowiem masa upadłości służy zaspokojeniu wierzycieli.

Jako radca prawny oferuję pomoc dłużnikowi (upadłemu) w kompleksowym przeprowadzeniu postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dane kontaktowe do mojej kancelarii znajdują się na stronie internetowej w zakładce kontakt.