Rozwód – Negatywne przesłanki rozwodowe

Negatywne przesłanki rozwodowe, stanowią okoliczności wyłączające możliwość orzeczenia przez sąd ustania małżeństwa. W taki wypadku wniesiony pozew o orzeczenie rozwodu, zostanie przez sąd oddalony.

Dobro małoletnich dzieci

Jeśli chodzi o pierwszą z w/w przesłanek, to zgodnie z tezami sformułowanymi przez Sąd Najwyższy „uszczerbku dla małoletnich dzieci można się dopatrzyć w orzeczeniu rozwodu, gdy istniejący stan faktyczny nie pozwala na rozstrzygnięcie o sytuacji dzieci w sposób zapewniający zaspokojenie ich potrzeb materialnych i moralnych co najmniej w takim zakresie, w jakim potrzeby te zaspokajane są obecnie. Dla oceny, czy dobro dzieci ucierpi wskutek orzeczenia rozwodu, mogą też mieć istotne znaczenie: wiek dzieci, ich dotychczasowe stosunki z rodzicami, jak również stan zdrowia i stopień wrażliwości dzieci”.

Zasady współżycia społecznego

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem przesłanka ta występuje, gdy orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z ogólnie uznawanymi w danym społeczeństwie wartościami.

Zalecenia Sądu Najwyższego stanowią, iż „sytuacje takie mogą zwłaszcza wchodzić w rachubę wtedy, gdy z zasadami tymi nie dałoby się pogodzić rażącej krzywdy, jakiej doznałby małżonek sprzeciwiający się żądaniu rozwodu, albo gdy przeciw rozwodowi przemawiają poważne względy natury społeczno-wychowawczej”. Sytuacja taka zachodzi także, gdy „jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, wymaga opieki materialnej i moralnej współmałżonka, a rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę”.

Zobacz również: Skutki rozwodu – zmiana nazwiska po rozwodzie

Wyłączna wina małżonka

Nie jest możliwe żądanie orzeczenia rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Od tej zasady istnieją dwa wyjątki kiedy sąd mimo tego orzeknie rozwód:

a) jeżeli drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód;

b) w przypadku gdy odmowa drugiego małżonka jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Sąd rozwodowy z urzędu sprawdza w każdej sprawie o rozwód czy nie występują negatywne przesłanki jego orzeczenia. Może zaistnieć taka sytuacja, że sąd dojdzie do błędnych wniosków w tym zakresie a wtedy konieczne będzie złożenie apelacji. Jedynie w skrócie wskażę, że aby skutecznie złożyć apelację należy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku lub jego doręczenia (gdy zostanie wydany poza rozprawą, bez udziału stron czyli małżonków) złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia całości lub części wyroku rozwodowego, który należy opłacić kwotą 100 zł (np. wpłata na rachunek bankowy sądu). Gdy Sąd doręczy wyrok z pisemnym uzasadnieniem należy w ciągu 14 dni złożyć apelację, którą można wnieść albo do sądu I instancji (sąd rozwodowy = sąd okręgowy) lub bezpośrednio do sądu II instancji tzw. sądu odwoławczego, tj. Sąd Apelacyjny oraz uiścić należną opłatę, z reguły 600 zł.

Zarówno sprawa o rozwód jak i sporządzenie i złożenie apelacji są tematami trudnymi dla osoby niemającej styczności z prawem, zatem zawsze warto w takiej sprawie skorzystać z pomocy prawnika (radca prawny lub adwokat), który pomoże we wszystkich szczegółach dotyczących postępowania przed sądem. Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu z moją kancelarią, która m.in. specjalizuje się w sprawach o rozwód lub separację a następnie podział majątku -> kontakt.