Zasiedzenie a podział majątku

Zasadą jest, że wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa, jeżeli małżonków łączy wspólny majątek stanowią majątek wspólny niezależnie od tego kto jest wpisany w dokumentach jako właściciel. Oczywiście od tej zasady istnieją pewne wyjątki, ale o tym opowiem w następnych wpisach.

Czy w takim razie „zasiedziana” nieruchomość lub ruchomość wjedzie do majątku wspólnego skoro nie jest nabywane za pieniądze jak zdecydowana większość majątku ? Czy taka rzecz będzie brana pod uwagę przy podziale majątku małżonków ?

Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności przez posiadacza na skutek długotrwałego
posiadania rzeczy cudzej. Zasiedzenie następuje z mocy prawa (ex lege) z momentem upływu przewidzianego w ustawie okresu posiadania (20 lat w dobrej wierze a 30 lat w złej wierze) przy spełnieniu wymaganych przesłanek nabycia. W przypadku cudzoziemców możliwość nabycia przez nich własności nieruchomości w drodze zasiedzenia jest uzależniona od posiadania w dniu upływu terminu zasiedzenia odpowiedniego zezwolenia. Jego brak nie pozwala cudzoziemcowi na nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia.

Przez zasiedzenie można nabyć każdą nieruchomość gruntową, budynkową czy lokalową. Nie jest dopuszczalne zasiedzenie jednego z kilku pokoi wchodzących w skład takiego lokalu.

Jeżeli oboje małżonkowie spełniają przesłanki do nabycia prawa własności nieruchomości lub rzeczy ruchomej przez zasiedzenie, to Sąd w postanowieniu stwierdzi, że zasiedzenie nastąpiło na rzecz obojga małżonków na prawach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Z kolei, gdy  przesłanki zasiedzenia spełnia tylko jeden z małżonków, to nabyte prawo własności, chociaż wchodzi do ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, w postanowieniu zostanie stwierdzone tylko na rzecz tego jednego małżonka. W tej sytuacji spowoduje to, że w księdze wieczystej nieruchomości jako właściciel będzie wpisany tylko jeden małżonek. Aby stwierdzić, że nieruchomość ta weszła do majątku wspólnego można założyć w sądzie sprawę o uzgodnienie stanu prawnego wynikającego z księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym albo w sprawie o podział majątku małżonków.

W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy prawnika (radcy prawnego lub adwokata), który podczas porady prawnej w kancelarii prawnej odpowie na wszystkie pytania oraz wskaże, które rozwiązanie najlepiej wybrać.

W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w wyniku zasiedzenia, jeżeli termin zasiedzenia zakończył się w czasie trwania wspólności ustawowej, co nie jest jednoznaczne z rozwiązaniem małżeństwa poprzez rozwód, bowiem nawet prawidłowo funkcjonujący małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność majątkową, co spowoduje, że od momentu jej ustanowienia każdy z małżonków zarabia tylko na swoją rzecz.

Co najważniejsze nie istotne jest kiedy termin do zasiedzenia rozpoczął bieg, tzn. czy przed zawarciem małżeństwa czy już po. Tak samo nie istotne jest też, czy była w samoistnym posiadaniu tylko jednego z małżonków. Samoistnym posiadaczem nieruchomości jest ten, kto nią włada jak właściciel. Co warto pamiętać jeżeli mówimy o zasiedzeniu tylko części nieruchomości, hipoteka przymusowa, wpisana do księgi wieczystej przed upływem terminu zasiedzenia, obciąża także część nieruchomości nabytą przez zasiedzenie. Skutku tego samoistny posiadacz nie może się ani zrzec, ani go zmodyfikować. Wszelkie jego oświadczenia w tym temacie pozostają bez znaczenia.

Co do nabycia własności ruchomości (np. samochodu, telefonu itp.) przez zasiedzenie możliwe jest to tylko przy pozostawaniu w dobrej wierze. Okres samoistnego posiadania musi wynosić 3 lata. Nie można nabyć w drodze zasiedzenia własności rzeczy ruchomej w złej wierze. Samowolne zawładnięcie cudzą rzeczą z reguły wyłączy dobrą wiarę.

Moja kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu podziału majątku (nie tylko po rozwodzie), zapraszam do kontaktu, aby umówić się na poradę prawną lub by zlecić przeprowadzenie całego postępowania. Pełne dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt.