Rozdzielność majątkowa – kiedy do niej dochodzi ?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (tzw. wspólność ustawowa). Obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (tzw. majątek wspólny). W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Co zrobić w sytuacji, gdy jeden z małżonków chciałby rozdzielności majątkowej pomimo trwającego związku małżeńskiego ? na marginesie warto dodać, że rozdzielność majątkowa pozwala na dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków.

Rozdzielność majątkowa powstaje:

a) w drodze umowy zawartej między małżonkami;

b) na skutek uprawomocnienia się wyroku rozwodowego;

c) na skutek uprawomocnienia się orzeczenia o separacji;

d) w razie ubezwłasnowolnienia;

e) w razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków (np. upadłość konsumencka);

f) na skutek orzeczenia wydanego przez sąd rodzinny (np. na żądnie jednego z małżonków lub wierzyciela jednego z małżonków).

Jedną z ciekawszych form rozdzielności majątkowej jest rozdzielność majątkowa z datą wsteczną, którą może orzec tylko sąd rodzinny na wniosek jednego z małżonków. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Nie rzadko zdarzają się sytuacje, że związek małżeński funkcjonuje już od dłuższego czasu tylko „na papierze”, jednakże pod kątem majątku wspólnego małżonków w dalszym ciągu wywołuje on takie same skutki jak prawidłowo funkcjonujące małżeństwo. Warto zatem w takiej sytuacji pomyśleć o rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, tj. np. na dzień kiedy jeden z małżonków wyprowadził się ze wspólnego miejsca zamieszkania a każdy z małżonków opłaca swoje rachunki oraz nie podejmują kroków do pomnażania wspólnego majątku. Wydanie przed sąd wyroku rozwodowego spowoduje powstanie rozdzielności majątkowej z dniem uprawomocnienia się wyroku, zatem nie zawsze może to być korzystne dla małżonków, tym bardziej jeżeli żyją dłuższy czas w rozłączeniu a dodatkowo jeden z nich kupił np. nowy samochód (podlega on podziałowi w sprawie o podział majątku mimo, że małżonków nie łączą żadne więzi).

Temat rozdzielności oraz opłacalności jej przeprowadzenia a także szans powodzenia warto przedyskutować z radcą prawnym lub adwokatem w kancelarii prawnej podczas porady prawnej. Prawnik odpowie na wszystkie pytania, co ułatwi podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia rozdzielności majątkowej.

Moja kancelaria oferuje kompleksową obsługę w tym zakresie (wraz z reprezentacją na rozprawie), pełne dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.