Współwłasność domu lub mieszkania – czy można ją znieść i jak to zrobić?

Współwłasność nieruchomości, czyli sytuacja, w której kilka osób posiada wspólny tytuł prawny do domu lub mieszkania, może prowadzić do konfliktów i nieporozumień. Dlatego często pojawia się pytanie, czy można znieść współwłasność i jak to zrobić? Na szczęście istnieje kilka sposobów na rozwiązanie tego problemu.

Jak znieść współwłasność mieszkania?

Jednym z możliwych rozwiązań jest podział majątku, który może nastąpić na drodze porozumienia między współwłaścicielami lub poprzez orzeczenie sądu. Jeśli strony dojdą do porozumienia co do podziału nieruchomości, mogą zawrzeć umowę przed notariuszem i wpisać zmiany do księgi wieczystej. W przypadku braku zgody między stronami, jedna z nich może wnieść wniosek o podział majątku do sądu. Sąd będzie dążył do sprawiedliwego podziału nieruchomości, biorąc pod uwagę interesy wszystkich współwłaścicieli oraz wartość ich udziałów. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o podział majątku w Wałbrzychu, zapraszamy do kontaktu.

Innym sposobem na zakończenie współwłasności jest wykupienie udziałów przez jednego lub kilku współwłaścicieli. W takiej sytuacji osoba zainteresowana nabyciem udziałów innych współwłaścicieli musi zgłosić takie zamiary pozostałym współwłaścicielom i zaproponować im odpowiednią cenę za ich udziały. Jeśli strony dojdą do porozumienia, mogą zawrzeć umowę przed notariuszem, który dokona wpisu zmiany własności w księdze wieczystej. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, można skierować sprawę do sądu, który może ustalić wartość udziałów i zasądzić ich przeniesienie na rzecz wykupującego. Postępowanie to określamy jako zniesienie współwłasności. Co istotne sąd nie jest związany treścią wniosku, a więc orzeczenie sądu może być odmienne od woli składającej wniosek. Sąd podejmuje decyzję po wysłuchaniu stanowiska każdej strony oraz wszechstronnym rozważeniu wszystkich zgłoszonych dowodów. Sytuacja może się skomplikować, jeżeli do grona dotychczasowych współwłaścicieli dołączą spadkobiercy jednego ze współwłaścicieli. Wówczas nie wykluczona jest konieczność wytoczenia nawet 3 postępowań zawartych w jednym wniosku (w tym np. o dział spadku).

Kolejnym rozwiązaniem może być sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanych środków między byłych współwłaścicieli proporcjonalnie do wartości ich udziałów. W tym celu należy zawrzeć umowę sprzedaży przed notariuszem, który dokona wpisu zmiany własności w księdze wieczystej. Następnie, dochody ze sprzedaży powinny zostać podzielone między byłych współwłaścicieli zgodnie z wcześniejszym porozumieniem lub orzeczeniem sądu. Aby sprzedać całą nieruchomość niezbędna jest na to zgoda każdego współwłaściciela, która może być odwołana w każdej chwili (jeżeli istnieje ryzyko odwołania zgody na sprzedaż, to warto poprosić taką osobę o udzielenie nieodwołanego pełnomocnictwa do sprzedaży jej udziału w nieruchomości). Gdy takiej zgody lub pełnomocnictwa nie uda się uzyskać od choćby jednego współwłaściciela a w grę wchodzi tylko sprzedaż całej nieruchomości (a nie tylko poszczególnych udziałów), to pozostaje skierowanie sprawy na drogę sądową.

Podsumowując, zniesienie współwłasności domu lub mieszkania jest możliwe i może odbyć się na różne sposoby, w zależności od sytuacji i zgody między stronami. Kluczowe jest jednak znalezienie rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich współwłaścicieli. Niewątpliwie postępowania te potrafią się skomplikować, co osobie działającej bez pełnomocnika może sprawiać wiele trudności. Zalecam skorzystanie z pomocy prawnika (radcy prawnego lub adwokata), których może reprezentować klienta w całym postępowaniu sądowym lub chociaż do skorzystania z porady prawnej w kancelarii prawnej, aby poznać kolejność działań i przysługujące prawa oraz obowiązki ciążące na danej osobie.