Jazda po alkoholu – jak zmieniły się przepisy w 2022 roku?

Jazda po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach. W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach obowiązują surowe przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. W 2022 roku wprowadzono pewne zmiany w przepisach, mające na celu jeszcze skuteczniejsze zwalczanie tego zjawiska. W niniejszym artykule omówimy, jakie zmiany zaszły w polskim prawie i jak wpłynęły one na kierowców.

Jakie kary za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu weszły w 2022 roku?

W 2022 roku zaostrzono kary za prowadzenie pojazdów w stanie po spożyciu alkoholu, tzn. w sytuacji, gdy jego zawartość we krwi prowadzącego pojazd przekracza 0,2 promila. Kierowcy pojazdów mechanicznych, którzy zostaną przyłapani, muszą liczyć się grzywną w wysokości od 2.500 do nawet 30.000 złotych. W przypadku rowerzystów dolna granica wynosi zaś 1.000 złotych, a górna pozostaje bez zmian. Sąd w obu sytuacjach ma możliwość zrezygnowania z orzeczenia kary finansowej, zamieniając ją na 30 dni aresztu.

Jako prawnik z Wałbrzycha uczulam, że to nie koniec konsekwencji. Wobec kierowcy prowadzącego pojazd w stanie po spożyciu alkoholu zostanie orzeczony bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w wymiarze od 6 miesięcy do 3 lat. Oprócz tego otrzyma on aż 15 punktów karnych.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Warto nadmienić, że stan po spożyciu alkoholu to nie to samo, co stan nietrzeźwości. W drugim przypadku mowa bowiem o sytuacji, w której kierowca ma powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi. Co istotne, wówczas mowa już nie o wykroczeniu, a o przestępstwie. Oznacza to, że kary są znacznie surowsze. Sprawca może spodziewać się wyłącznie kary pozbawienia wolności do lat 3. Oprócz tego będzie zobowiązany do uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5.000 do 60.000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Zakaz prowadzenia pojazdów będzie zaś wynosić od 1 roku do 15 lat.

Praktyka adwokacka wielokrotnie pokazała, że w sprawach zdecydowanie warto mieć obrońcę, nawet jeżeli podejrzanemu/oskarżonemu wydaje się, że proponowane (w ramach dobrowolnego poddania się karze) przez organy ścigania sankcje za popełniony czyn są mało dolegliwe. Obrońca bierze pod uwagę wiele okoliczności występujących w sprawie jak również obowiązki, jakie ciążą na organach ścigania, co może przełożyć na niższy wymiar kary lub karę łagodniejszego rodzaju niż proponowana przez organy ścigania.

Obok kary Sąd obowiązkowo orzeka również przepadek pojazdu mechanicznego, jeżeli zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przestępstwa wynosi 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu. Sąd może odstąpić od orzeczenia przypadku, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Przepis ten wejdzie w życie 14 marca 2024 r.

Zmiany wprowadzone w 2022 roku mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach oraz zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców. Zaostrzenie kar, a także prowadzone działania edukacyjne i społeczne mają przyczynić się do zmniejszenia tego zjawiska i poprawy sytuacji na polskich drogach. Warto, aby osoba, która znajdzie się w takiej sytuacji, skorzystała co najmniej z porady prawnej u radcy prawnego lub adwokata, aby dowiedziała się, w jakiej sytuacji prawnej się znajduje.