Wspólne zamieszkanie po rozwodzie

Jeżeli małżonkowie (byli małżonkowie) wspólne zamieszkują w mieszkaniu (np. współwłasność, najem), to w wyroku rozwodowym lub separacyjnym sąd musi obowiązkowo rozstrzygnąć w jaki sposób małżonkowie będą korzystali z mieszkania. Natomiast, gdy strony zgodnie złożą wniosek, aby sąd w tym przedmiocie nie rozstrzygał, to wyrok nie będzie zawierał zapisów dotyczących sposobu korzystania z mieszkania po rozwodzie. Rozstrzygnięcie to nie ma nic wspólnego z podziałem majątku ! Wniosek o rozstrzygniecie o sposobie zajmowania mieszkania/domu składa się w pozwie rozwodowym/separacyjnym, który to wniosek nie podlega opłacie.

W przypadku mieszkań składających się z dwóch pokoi, każdy z małżonków może korzystać z jednego pokoju, natomiast części wspólne będą zajmowane przez oboje. Może to dotyczyć również garażu, ogrodu, budynków gospodarczych. Na potrzeby sprawy rozwodowej czy separacyjnej za mieszkanie należy również rozumieć dom.

Istotnym jest to, że zanim sąd wyda wyrok rozwodowy lub separacyjny jedna ze stron (a więc mąż lub żona) albo oboje mogą złożyć wniosek o zabezpieczenie, który będzie dotyczył sposobu korzystania z mieszkania/domu na czas trwania sprawy rozwodowej/separacyjnej. Będzie to również dobry sposób dla małżonków, aby sprawdzili czyli sposób korzystania z mieszkania wskazany w zabezpieczeniu „sprawdza się” w praktyce. W konsekwencji tak samo będzie mógł to sąd uregulować w wyroku lub strony będą wnosiły o odpowiednie korekty.

Należy również wziąć pod uwagę, że jeden z małżonków może istotnie utrudniać wspólne zamieszkiwanie z różnych powód lub stosować przemoc psychiczną bądź fizyczną, co wyklucza dalsze wspólne zajmowanie jednego mieszkania/domu. Na pierwszą sytuację kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość orzeczenia przez sąd eksmisji takiego małżonka niezależnie od tego, że przysługuje mu prawo własności mieszkania/domu. Z kolei w drugim przypadku należy niezwłocznie zawiadomić policję, która jest uprawniona do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia przez sprawcę zajmowanego lokalu i zakazu zbliżania się do mieszkania oraz  jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz opuszczenia może być wręczony sprawcy przemocy w trakcie interwencji. Jeżeli sprawca nie zastosuje się do nakazu opuszczenia i zakazu zbliżania, to popełni wykroczenie, za które grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywna. W przypadku żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową nakaz wydaje Żandarmeria Wojskowa.

Specjalizuję się w prowadzeniu spraw rozwodowych/separacyjnych. Oferuję kompleksową pomoc, w razie potrzeby skorzystania z niej, zapraszam do kontaktu (pełne dane znajdują się w zakładce kontakt).