Skutki rozwodu – ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej (rozdzielność majątkowa)

Co do zasady, z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, pomiędzy jego stronami powstaje ustawowa wspólność majątkowa.

Wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami, przestaje istnieć z chwilą orzeczenia przez sąd rozwiązania związku małżeńskiego poprzez rozwód. Dotyczy to całego majątku, jaki był nią objęty i nie może odnosić się do poszczególnych przedmiotów wchodzących w jej skład. Z tą chwilą, każdy z małżonków osiąga dochody tylko i wyłącznie na rzecz swojego majątku osobistego oraz jest uprawniony do żądania dokonania podziału majątku wspólnego (dorobkowego).

W każdym z tych przypadków, może on przybrać postać podziału rzeczy wspólnej (tzw. podział w naturze), przyznania rzeczy wspólnej jednemu ze współwłaścicieli bądź licytacyjną sprzedaż rzeczy wspólnej(tzw. podział cywilny). Możliwe jest również stosowanie wszystkich tych sposobów łącznie, przy czym podział w naturze ma bezwzględne pierwszeństwo stosowania. Może to nastąpić bądź w formie umowy zawartej pomiędzy dotychczasowymi współmałżonkami, bądź też na mocy orzeczenia sądu – rodzinnego (jeśli odbywa się to łącznie ze sprawą rozwodową) lub cywilnego, na podstawie oddzielnego wniosku, który może zostać złożony w każdym czasie, albowiem nie ulega on przedawnieniu. W takim wypadku odpowiedni jest sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce położenia majątku dotychczasowych małżonków.

Warto pamiętać, że rozdzielność majątkowa może powstać również na mocy zgodnych oświadczeń małżonków złożonych przed notariuszem (wtedy rozdzielność obowiązuje od dnia złożenia oświadczenia) lub w drodze postępowania sądowego przed sądem rejonowym. W tym ostatnim przypadku rozdzielność majątkowa może nastąpić od dnia wskazanego w wyroku lub z datą wcześniejszą niż data złożenia pozwu w sądzie (co jest niekiedy rozwiązaniem korzystnym). Takie postępowanie można skutecznie przeprowadzić jedynie wtedy, gdy zaistnieją ważne ku temu powody.

Po ustanowieniu rozdzielności majątkowej, można dokonać podziału majątku wspólnego (dorobkowego) nawet w trakcie trwania związku małżeńskiego. Jest to istotna uwaga, ponieważ pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej i wniosek o podział majątku wspólnego, to dwa odrębne pisma i postępowania, które rządzą się zupełnie innymi przepisami prawnymi.

Bardzo dużą rolę odgrywa w tym przypadku orzecznictwo sądów, na podstawie których można ocenić prawdopodobieństwo skutecznego zakończenia postępowania. Niewątpliwie przydatna będzie tutaj pomoc prawnika (radca prawny lub adwokat), który w trakcie porady prawnej oceni szanse powodzenia w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, która specjalizuje się w sprawach rodzinnych.

W przypadku potrzeby otrzymania pomocy zachęcam do skorzystania z moich usług. Dane kontaktowe znajdują się w tym miejscu -> Kontakt