Skutki rozwodu – ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej (rozdzielność majątkowa)

Co do zasady, z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, pomiędzy jego stronami powstaje ustawowa wspólność majątkowa.

Wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami, przestaje istnieć z chwilą orzeczenia przez sąd rozwiązania związku małżeńskiego poprzez rozwód. Dotyczy to całego majątku, jaki był nią objęty i nie może odnosić się do poszczególnych przedmiotów wchodzących w jej skład. Z tą chwilą, każdy z małżonków osiąga dochody tylko i wyłącznie na rzecz swojego majątku osobistego oraz jest uprawniony do żądania dokonania podziału majątku wspólnego (dorobkowego).

W każdym z tych przypadków, może on przybrać postać podziału rzeczy wspólnej (tzw. podział w naturze), przyznania rzeczy wspólnej jednemu ze współwłaścicieli bądź licytacyjną sprzedaż rzeczy wspólnej(tzw. podział cywilny). Możliwe jest również stosowanie wszystkich tych sposobów łącznie, przy czym podział w naturze ma bezwzględne pierwszeństwo stosowania. Może to nastąpić bądź w formie umowy zawartej pomiędzy dotychczasowymi współmałżonkami, bądź też na mocy orzeczenia sądu – rodzinnego (jeśli odbywa się to łącznie ze sprawą rozwodową) lub cywilnego, na podstawie oddzielnego wniosku, który może zostać złożony w każdym czasie, albowiem nie ulega on przedawnieniu. W takim wypadku odpowiedni jest sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce położenia majątku dotychczasowych małżonków.

Zobacz również: Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

Warto pamiętać, że rozdzielność majątkowa może powstać również na mocy zgodnych oświadczeń małżonków złożonych przed notariuszem (wtedy rozdzielność obowiązuje od dnia złożenia oświadczenia) lub w drodze postępowania sądowego przed sądem rejonowym. W tym ostatnim przypadku rozdzielność majątkowa może nastąpić od dnia wskazanego w wyroku lub z datą wcześniejszą niż data złożenia pozwu w sądzie (co jest niekiedy rozwiązaniem korzystnym). Takie postępowanie można skutecznie przeprowadzić jedynie wtedy, gdy zaistnieją ważne ku temu powody.

Po ustanowieniu rozdzielności majątkowej, można dokonać podziału majątku wspólnego (dorobkowego) nawet w trakcie trwania związku małżeńskiego. Jest to istotna uwaga, ponieważ pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej i wniosek o podział majątku wspólnego, to dwa odrębne pisma i postępowania, które rządzą się zupełnie innymi przepisami prawnymi.

Bardzo dużą rolę odgrywa w tym przypadku orzecznictwo sądów, na podstawie których można ocenić prawdopodobieństwo skutecznego zakończenia postępowania. Niewątpliwie przydatna będzie tutaj pomoc prawnika (radca prawny lub adwokat), który w trakcie porady prawnej oceni szanse powodzenia w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, która specjalizuje się w sprawach rodzinnych.

W przypadku potrzeby otrzymania pomocy zachęcam do skorzystania z moich usług. Dane kontaktowe znajdują się w tym miejscu -> Kontakt