Podział majątku w sprawie o rozwód

Sąd w sprawie o rozwód rozstrzygnie w przedmiocie podziału majątku wspólnego małżonków jeżeli jeden z małżonków zgłosi odpowiedni wniosek oraz gdy przeprowadzenie podziału majątku nie spowoduje nadmiernej zwłoki w sprawie o rozwód (sąd decyduje czy wniosek spowoduje nadmierna zwłokę).

Wniosek można złożyć w pozwie o rozwód, w odpowiedzi na pozew, w odrębnym piśmie w trakcie trwania sprawy w sądzie lub ustnie na rozprawie. Ważne aby wniosek ten prawidłowo sformułować, w szczególności gdy małżonkowie posiadają kilka nieruchomości.

Dopuszczalne jest przeprowadzenie częściowego podziału majątku, można zawrzeć ugodę sądową, która stanie się skuteczna dopiero wtedy, gdy prawomocny będzie wyrok rozwodowy. Możliwe jest również udzielenie przez sąd zabezpieczenia wniosku o podział majątku w trakcie rozwodu.

Jeżeli sąd uzna, że przeprowadzenie podziału majątku może doprowadzić do nadmiernej zwłoki sprawy rozwodowej, to nie wyrazi zgody na jego przeprowadzenie. Od tej decyzji sądu nie można się odwołać.

Każdy z małżonków może żądać, z ważnych powodów, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Dopuszczalne jest to tylko w razie łącznego spełnienia następujących przesłanek:

  1. w razie przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu oraz
  2. istnienia ważnych powodów, które uzasadniają ustalenie nierównych udziałów.

Niedopuszczalne jest natomiast ustalenie nierównych udziałów tylko w niektórych składnikach majątku wspólnego (np. w mieszkaniu ale już nie co do samochodu).

Jeżeli okaże się, że z jakichkolwiek przyczyn prawomocne postanowienie o podziale majątku wspólnego nie objęło wszystkich istotnych składników majątku wspólnego, każde z byłych małżonków może wystąpić w odrębnym postępowaniu o przeprowadzenie podziału uzupełniającego co do składników, które nie zostały uwzględnione w orzeczeniu podziałowym.

Moja kancelaria prowadzi sprawy o podział majątku wspólnego małżonków, w przypadku potrzeby uzyskania pomocy zapraszam do kontaktu.

Zobacz również: Eksmisja małżonka z mieszkania lub domu w trakcie sprawy o rozwód