Eksmisja małżonka z mieszkania lub domu w trakcie sprawy o rozwód

W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Jest to jedno z żądań fakultatywnych w trakcie sprawy o rozwód, tzn. że sąd rozpozna ten wniosek dopiero jeżeli o to poprosisz. Możesz to zrobić w pozwie o rozwód, w odpowiedzi na pozew, osobnym pismem w trakcie trwania postępowania sądowego lub ustnie na rozprawie.

Zatem, aby sąd mógł orzec eksmisję małżonka muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki:

  1. wypadek wyjątkowy;
  2. rażąco naganne postępowanie – a więc nie tylko naganne, musi być ono naganne w stopniu rażącym, np. małżonek spożywający alkohol wszczyna kłótnie i grożący aktami przemocy, stosowanie przemocy fizycznej nawet bez zażywania alkoholu nie tylko wobec małżonka ale również dzieci. Przyczyna tego zachowania musi obciążać agresywnego małżonka;
  3. wniosek drugiego małżonka.

Orzeczenie eksmisji nie jest uzależnione od tego czy agresywny małżonek posiada tytuł prawny do nieruchomości (np. własność, najem, dzierżawa), liczy się tylko spełnienie w/w przesłanek. Są wyjątki od tej zasady mianowicie agresywny małżonek nie zostanie eksmitowany, jeżeli przysługuje mu lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, stanowiące jego majątek osobisty. Kolejny wyjątek, według którego eksmisja jest niedopuszczalna, to przydzielenie agresywnemu małżonkowi mieszkania funkcyjnego, służbowego, kwatery itp.

Zobacz również: Kontakty z dzieckiem w sprawie o rozwód. Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Sąd rozwodowy orzekając o eksmisji musi także rozstrzygnąć czy agresywnemu małżonkowi należy się lokal socjalny. Obowiązek zapewnienia takiego lokalu obciąża gminę, w której znajduje się lokal podlegający opróżnieniu.

Jak wskazano wyżej eksmisja w trakcie sprawy rozwodowej następuje wyjątkowo dlatego bardzo dużego znaczenia nabiera zebranie odpowiednich dowodów potwierdzających zasadność orzeczenia eksmisji przez Sąd.

Należy również mieć na uwadze, że można wytoczyć odrębną sprawę o eksmisję w sądzie rejonowym niezależnie od trwającej sprawy rozwodowej w sądzie okręgowym. Czy opłacalne jest rozpoczynanie drugiego postępowania sądowego zależy od konkretnej sytuacji.

Prawnik (radca prawny lub adwokat) odpowie na dodatkowe pytania i pomoże ocenić zebrany materiał dowodowy pod kątem zasadności roszczenia o eksmisję jednego z małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania lub domu.