Nakazanie opuszczenia mieszkania przez małżonka przed rozwodem

W sytuacji, gdy dochodzi do przemocy domowej obecnie obowiązujące przepisy prawne przyznają policji oraz Żandarmerii Wojskowej (dotyczy to żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową) uprawnienie do wydania wobec sprawcy nakazu natychmiastowego opuszczenia zajmowanego mieszkania i najbliższego otoczenia, jak również zakazu zbliżania się do mieszkania i jego najbliższego otoczenia. Obydwie formy mogą być zastosowane jednocześnie i zaczynają obowiązywać natychmiast. Nakazie opuszczenia mieszkania z powodu stosowanie przemocy (o ile oparte jest na prawdziwych faktach) będzie stanowiło istotny dowód w sprawie rozwodowej.

Z tego uprawnienia funkcjonariusz może skorzystać podczas interwencji, która odbywa się w mieszkaniu, w którym doszło do przemocy lub w najbliższym otoczeniu albo kiedy dotrze do niego wiadomość o stosowaniu przemocy. Nakaz wydawany jest w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości złożenia zażalenia, które rozpoznaje Sąd nie później niż w ciągu 3 dni. Na złożenie zażalenia przewidziano taki sam termin czyli tylko 3 dni.

Osoba, wobec której wydano nakaz może zabrać swoje rzeczy osobiste znajdujące się w mieszkaniu, przedmioty niezbędne do wykonywania pracy, a także będące jej własnością zwierzęta domowe jeżeli pozostali domownicy nie wyrażą sprzeciwu. Ponadto taka osoba musi oddać klucze do mieszkania. Prawo przewiduje dla takiej osoby możliwość jednorazowego powtórzenia -w asyście policji- czynności zabrania potrzebnych rzeczy, gdyby czegoś zapomniał lub nie dał rady zabrać wszystkiego jednorazowo.

Bez znaczenia pozostaje czy osoba, wobec której zastosowano nakaz ma dokąd się wyprowadzić, w razie stawiania oporu funkcjonariusz może użyć środków przymusu bezpośredniego (m.in. siła fizyczna w postaci technik obezwładnienia, kajdanki, pałka służbowa, chemiczne środki obezwładniające). Policja ma obowiązek weryfikowania czy osoba wobec której zastosowano nakaz faktycznie stosuje się do niego.

Wydany nakaz lub zakaz obowiązuje 14 dni, chyba że sąd przedłuż czas jego trwania. Aby tak się stało osoba pokrzywdzona przemocą powinna złożyć do sądu rejonowego wniosek o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego otoczenia. Warto jednocześnie w tym piśmie zawrzeć wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez przedłużenie nakaz i/lub zakazu. Postępowanie to nie generuje dla wnioskodawcy kosztów. Może się ono toczyć również wtedy, gdy policja lub Żandarmeria Wojskowa nie wyda nakazu lub zakazu.

Jako radca prawny świadczę pomóc również w sprawie opisanej powyżej. Aby uzyskać pomoc zapraszam do kontaktu celem umówienia spotkania. Pełne dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt.