Który sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód ?

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód jest zawsze Sąd Okręgowy, który w systemie wymiaru sprawiedliwości zajmuje się sprawami większej wagi aniżeli Sądy Rejonowe.

Co do zasady, pozew rozwodowy należy skierować do tego Sądu Okręgowego, w którego okręgu, a więc obszarze działania, małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Może to być nawet inna miejscowość niż dotychczasowa, byleby znajdowała się w okręgu tego samego organu sądowego.

Obrazując powyższe przykładem – sądem właściwym w okręgu, w którym prowadzę kancelarię jest Sąd Okręgowy w Świdnicy I Wydział Cywilny, jeżeli małżonkowie mieszkali w Wałbrzychu a na skutek rozpadu pożycia małżeńskiego jeden z nich wyprowadził się np. do Kłodzka a drugi do Warszawy (lub do innego kraju), to wciąż właściwym sądem pozostaje Sąd Okręgowy w Świdnicy, bowiem swoim zasięgiem (okręgiem) obejmuje również Kłodzko.

Jeżeli żadne z małżonków nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w okręgu sądu, w którym znajdowało się ich ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, wyłącznie właściwy w sprawie rozwodowej jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Podkreślenia wymaga fakt, iż polskie prawo cywilne stanowi, iż miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Z kolei, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt V GU 4/18) „przez miejsce zwykłego pobytu należy rozumieć miejscowość, w której dana osoba przebywa przez pewien czas, jednak bez zamiaru stałego pobytu w rozumieniu art. 25 k.c. Miejsce zwykłego pobytu to pojęcie rozumiane jako miejsce w którym dana osoba zazwyczaj przebywa i w którym znajduje się główne centrum egzystencji danej osoby, a o którym przesądzają przede wszystkim okoliczności natury faktycznej”.

Sprawa wygląda inaczej, jeżeli oboje małżonkowie (obywatele polscy), którzy zawarli związek małżeński w Polsce wyjechali za granicę. Sądem właściwym będzie polski sąd, jeżeli oboje wciąż posiadają polskie obywatelstwo, jednakże konkretny Sąd Okręgowy na terenie Polski może zostać wskazany tylko i wyłącznie przez Sąd Najwyższy. W praktyce wygląda to w ten sposób, że składasz pozew o rozwód do sądu okręgowego, który uważasz, że powinien rozpoznać Twoją sprawę, następnie ten sąd zwraca się do Sądu Najwyższego o wyznaczenie właściwego sądu na terenie Polski. Jeżeli Sąd Najwyższy wskażę ten sąd okręgowy, do którego złożyłeś pozew, to sędzia nadaje dalszy bieg sprawie, np. poprzez doręczenie odpisu pozwu pozwanemu. Jeżeli Sąd Najwyższy wskaże inny sąd, to sprawa zostanie przekazana do wskazanego sądu.

Zobacz również: Zobacz również: Rozwód – alimenty dla małżonka (czas trwania obowiązku alimentacyjnego na małżonka)

Pamiętaj, że sąd sprawdza w każdej sprawie czy jest właściwym do jej rozpoznania, jeżeli stwierdzi, że jest niewłaściwy, to przekaże sprawę do sądu właściwego. To oczywiście wpływa na czas trwania postępowania sądowego, a jeżeli zależy Ci na czasie, to z pewnością ta czynność może opóźnić rozpoznanie sprawy nawet o kilka miesięcy (rzadki przypadek), z reguły jest to kilka tygodni.

Prawnik (radca prawny lub adwokat) z mojej kancelarii prawnej pomoże w kompleksowym przeprowadzeniu sprawy o rozwód, wypełniając bezbłędnie wszelkie wymogi stawiane przez prawo.

Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi tematami dotyczącymi rozwodu, które poruszam na blogu jak również do kontaktu, gdy potrzebujesz pomocy prawnej.