Rozwód – alimenty dla małżonka (czas trwania obowiązku alimentacyjnego na małżonka)

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – orzeczony przez sąd obowiązek alimentacyjny, polegający na dostarczaniu środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu, wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.

W przypadku, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu (tj. gdy toczyła się sprawa o rozwód bez orzekania o winie)

Ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, może przedłużyć ten termin na czas, który zostanie uznany za niezbędny.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego „Wyjątkowe okoliczności”, o których mowa w art. 60 § 3 KRO, nie są ustawowo zdefiniowane. Przyjmuje się, że są to takie okoliczności, jak: długotrwałość pożycia małżonków, znaczne dysproporcje w ich statusie materialnym po rozwodzie, obiektywne przyczyny uniemożliwiające lub ograniczające zarobkowanie, a także możliwość pomocy ze strony innych członków rodziny” (por. orz. z 31.10.1973 r., III CZP 58/73, OSNCP 1974, nr 5, poz. 85 oraz z 16.4.1975 r., III CZP 22/75, OSNCP 1976, nr 3, poz. 36).

W kontekście czasu trwania obowiązku alimentacyjnego wobec byłego małżonka, wskazać trzeba, iż z powództwem w tym zakresie można wystąpić także po upływie wielu lat od orzeczenia rozwodu, ale tylko wówczas, jeśli zostanie ustalone, że skutki (istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego) są następstwem rozwodu, a nie zostały spowodowane innymi przyczynami.” (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 lipca 1999r., sygn. akt I CKN 356/99).

Gdy Sąd wydał wyrok rozwodowy bez orzekania o winie – alimenty będą płatne przez 5 lat liczone od daty uprawomocnienia się wyroku. Po tym czasie wygasa sam z siebie, nie trzeba podejmować żadnych czynności. Jednakże ten 5 letni okres można przedłużyć na wniosek uprawnionego.

Jeżeli Sąd wydał wyrok, w którym wskazał, że winę ponoszą oboje małżonkowie lub jeden z nich winnym, to obowiązek alimentacyjny jest dożywotni, chyba małżonek uprawniony zawrze nowy związek małżeński, a więc konkubinat nie będzie podstawą do uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Trzeba pamiętać, że alimenty dla współmałżonka mogą być orzeczone (szerzej pisałem o tym tutaj):

a) przy współwinnych obojgu małżonkach i w sprawie bez orzekania o winie – tylko w przypadku stanu niedostatku, a więc brak pieniędzy na podstawowe potrzeby życiowe;

b) gdy winny jest w całości tylko jeden z małżonków – gdy na skutek rozwodu wystąpi istotne pogorszenie poziomu życia drugiego małżonka, który jest niewinny.

Mając na uwadze, że nakazanie przez Sąd płacenia alimentów może być bardzo dużym obciążeniem finansowym dla drugiego małżonka i to na wiele lat, warto skorzystać z pomocy skrupulatnego prawnika (radca prawny lub adwokat) z kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach rozwodowych, który będzie działał na Twoją korzyść. Specjalizuję się w sprawach rozwodowych, zatem jeżeli potrzebujesz pomocy w takiej sprawie skontaktuj się ze mną za pomocą danych kontaktowych umieszczonych w tej zakładce.