Kiedy sąd orzeknie rozwód ?

Warunkiem orzeczenia przez sąd rozwodu jest jednoczesne zaistnienie tzw. pozytywnych przesłanek rozwodowych.

Jakie są pozytywne przesłanki rozwodowe?

Zgodnie z zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Sąd Najwyższy stwierdził, że „skoro od szeregu lat między stronami nie istnieje żadna więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza, to rozkład ich pożycia należy uznać za zupełny. Fakt, że stan taki trwa już przeszło pięć lat, że powódka współżyje z innym mężczyzną i ma z nim dziecko, że o alimenty dla dzieci musiała przeciwko pozwanemu występować do sądu, nie pozwala przyjąć, by istniało jakiekolwiek realne prawdopodobieństwo, że strony powrócą do współżycia, a zatem rozkład pożycia stron należy uznać za trwały”.

„Pożycie małżeńskie wyraża się w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej. W zasadzie ustanie któregokolwiek z elementów tej wspólnoty należy uznać za objaw rozkładu pożycia. Brak natomiast wspólnoty duchowej będzie zawsze objawem rozkładu pożycia. Rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. (…) nawet sporadyczne tylko stosunki fizyczne między małżonkami z reguły będą wskazywać, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny. Do uznania, że rozkład jest trwały nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie wyłączony. Wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków”.

Przepisy prawne nie wskazują na minimalny czas jaki musi upłynąć, aby mówić o zupełnym i trwałym rozpadzie pożycia małżeńskiego. Okoliczność tę ocenia sąd samodzielnie w każdej sprawie rozwodowej. Nie jest wykluczone, że nawet jednorazowe zachowanie małżonka będzie stanowiło o zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego.

W ramach porady prawnej udzielonej przez prawnika (radcę prawnego lub adwokata) specjalizującego się w sprawach rozwodowych można uzyskać informację czy są spełnione przesłanki do orzeczenia rozwodu przez sąd. W mojej kancelarii uzyskacie Państwo kompleksową pomoc w sprawach o rozwód i separację.

Zobacz również: Kiedy sąd nie wyrazi zgody na rozwód?