Kiedy sąd nie wyrazi zgody na rozwód ?

Negatywne przesłanki rozwodowe

Negatywne przesłanki rozwodowe, stanowią okoliczności wyłączające możliwość rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód. W takim wypadku wniesiony pozew o orzeczenie rozwodu, zostanie przez sąd oddalony. Wystarczy wystąpienie jednej z niżej wymienionych przesłanek, aby sąd oddalił powództwo o rozwód.

Dobro małoletnich dzieci

Jeśli chodzi o pierwszą z przesłanek, to zgodnie z tezami sformułowanymi przez Sąd Najwyższy „uszczerbku dla małoletnich dzieci można się dopatrzyć w orzeczeniu rozwodu, gdy istniejący stan faktyczny nie pozwala na rozstrzygnięcie o sytuacji dzieci w sposób zapewniający zaspokojenie ich potrzeb materialnych i moralnych co najmniej w takim zakresie, w jakim potrzeby te zaspokajane są obecnie. Dla oceny, czy dobro dzieci ucierpi wskutek orzeczenia rozwodu, mogą też mieć istotne znaczenie: wiek dzieci, ich dotychczasowe stosunki z rodzicami, jak również stan zdrowia i stopień wrażliwości dzieci”.

Zasady współżycia społecznego

Zobacz również: Mediacja w sprawie o rozwód

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem przesłanka ta występuje, gdy orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z ogólnie uznawanymi w danym społeczeństwie wartościami.

Zalecenia Sądu Najwyższego stanowią, iż „sytuacje takie mogą zwłaszcza wchodzić w rachubę wtedy, gdy z zasadami tymi nie dałoby się pogodzić rażącej krzywdy, jakiej doznałby małżonek sprzeciwiający się żądaniu rozwodu, albo gdy przeciw rozwodowi przemawiają poważne względy natury społeczno-wychowawczej”. Sytuacja taka zachodzi także, gdy „jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, wymaga opieki materialnej i moralnej współmałżonka, a rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę”.

Wyłączna wina małżonka

Nie jest możliwe żądanie orzeczenia rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Od tej zasady istnieją dwa wyjątki, a mianowicie, jeżeli drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód oraz w przypadku gdy taka odmowa jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Sąd bada zaistnienie negatywnej przesłanki procesowej z urzędu, tzn. robi to sam bez konieczności podnoszenia zarzutu przez stronę przeciwną. Czy zaistniała negatywna przesłanka Sąd wypowie się dopiero w wyroku, zatem po przeprowadzeniu całego postępowania sądowego może się okazać, że sąd oddali powództwo. Od wydanego wyroku każdej ze stron przysługuje wniesienie apelacji.

Przedstawiony powyżej opis, to jedynie zarysowanie tematu związanego z negatywnymi przesłankami. Każda sprawa wymaga indywidualnej oceny zatem tzw. prawnik rozwodowy (radca prawny lub adwokat) specjalizujący się w sprawach rozwodowych pomoże w ocenie czy w danej sprawie występuje możliwość zaistnienia negatywnej przesłanki rozwodowej.