Czy od nakazu zapłaty można się odwołać?

Osobom, które otrzymały nakaz zapłaty z sądu zwykle towarzyszy dezorientacja i obawa. W praktyce jednak nie zawsze oznacza to, że otrzymując nakaz, należy zapłacić bankowi, firmie windykacyjnej albo innemu podmiotowi, który się o to ubiega. Według przepisów w ciągu czternastu dni od chwili doręczenia nakazu należy uregulować zobowiązanie albo zaskarżyć nakaz. Czym właściwie jest nakaz zapłaty i jak można się od niego odwołać?

Co to jest nakaz zapłaty i kiedy trzeba uregulować zobowiązanie?

Nakaz zapłaty jest wydawany przez sąd. Co ważne, w związku z tym nie odbywa się rozprawa – wystarczy pozew oraz niezbędne dokumenty, które powinny być do niego dołączone. Nakaz zapłaty jest kierowany do pozwanego, czyli dłużnika. Celem wydania go jest uzyskanie przez powoda należności od pozwanego w ciągu czternastu dni od momentu otrzymania dokumentu.

Wspomniane czternaście dni to okres wiążący dla pozwanego, ponieważ jeżeli w tym okresie nie odwoła się od nakazu, to stanie się on prawomocny, a co za tym idzie – powód otrzyma klauzulę wykonalności i będzie mógł wyegzekwować należności przy pomocy komornika, co wygeneruje dodatkowe koszty. Często zdarza się tak, że pozwani są przekonani, że w tej sprawie odbędzie się rozprawa, na której zostanie wydany wyrok, jednak jeżeli decydują się na skorzystanie z porady prawnej po upływie dwóch tygodni, na odwołanie jest za późno.

W jaki sposób można się odwołać od nakazu zapłaty?

Otrzymanie nakazu zapłaty nie musi oznaczać konieczności uregulowania zobowiązań. Właśnie dlatego po otrzymaniu pisma warto jak najszybciej skontaktować się z radcą prawnym lub adwokatem. Od nakazu wydanego w postępowaniu upominawczym pozwany może wnieść sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania go (ten sam termin dotyczy otrzymania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, od którego należy wnieść zarzuty a nie sprzeciw). Powinien być skierowany bezpośrednio do sądu albo wysłany listem poleconym (najlepiej za pomocą operatora publicznego, którym obecnie jest tylko Poczta Polska) na jego adres. W dokumencie należy zawrzeć następujące informacje:

• wskazanie, czy pozwany zaskarża nakaz w całości, czy tylko w części (wskazać w jakiej części, tzn. do jakiej kwoty),

• zarzuty,

• twierdzenia,

• dowody.

Warto również wspomnieć, że pozwany może się powołać na przedawnienie roszczeń albo udowodnić, że roszczenie zostało spełnione wcześniej. Jeżeli pozwany prawidłowo wniesie sprzeciw lub zarzuty, to nakaz zapłaty straci moc, a dodatkowo zostanie wyznaczony termin rozprawy, w której powinny wziąć udział obie strony.

Moje doświadczenie pokazuje, że niewątpliwe warto wcześniej skontaktować się z prawnikiem (radcą prawnym lub adwokatem), albowiem strona przeciwna może domagać się roszczeń opiewających na zbyt wysoką kwotę lub na którą nie posiada żadnych dowodów albo w świetle prawa nie może się jej w ogóle domagać. Może zaistnieć również taka sytuacja, że strona przeciwna ma w zupełności rację i nie warto odwoływać się od wydanego nakazu zapłaty, albowiem z reguły są z tym powiązane dodatkowe koszty.