Czy od nakazu zapłaty można się odwołać?

Osobom, które otrzymały nakaz zapłaty z sądu zwykle towarzyszy dezorientacja i obawa. W praktyce jednak nie zawsze oznacza to, że otrzymując nakaz, należy zapłacić bankowi, firmie windykacyjnej albo innemu podmiotowi, który się o to ubiega. Według przepisów w ciągu czternastu dni od chwili doręczenia nakazu należy uregulować zobowiązanie albo zaskarżyć nakaz. Czym właściwie jest nakaz zapłaty i jak można się od niego odwołać?

Co to jest nakaz zapłaty i kiedy trzeba uregulować zobowiązanie?

Nakaz zapłaty jest wydawany przez sąd. Co ważne, w związku z tym nie odbywa się rozprawa – wystarczy pozew oraz niezbędne dokumenty, które powinny być do niego dołączone. Nakaz zapłaty jest kierowany do pozwanego, czyli dłużnika. Celem wydania go jest uzyskanie przez powoda należności od pozwanego w ciągu czternastu dni od momentu otrzymania dokumentu.

Wspomniane czternaście dni to okres wiążący dla pozwanego, ponieważ jeżeli w tym okresie nie odwoła się od nakazu, to stanie się on prawomocny, a co za tym idzie – powód otrzyma klauzulę wykonalności i będzie mógł wyegzekwować należności przy pomocy komornika, co wygeneruje dodatkowe koszty. Często zdarza się tak, że pozwani są przekonani, że w tej sprawie odbędzie się rozprawa, na której zostanie wydany wyrok, jednak jeżeli decydują się na skorzystanie z porady prawnej po upływie dwóch tygodni, na odwołanie jest za późno.

W jaki sposób można się odwołać od nakazu zapłaty?

Otrzymanie nakazu zapłaty nie musi oznaczać konieczności uregulowania zobowiązań. Właśnie dlatego po otrzymaniu pisma warto jak najszybciej skontaktować się z radcą prawnym lub adwokatem. Od nakazu wydanego w postępowaniu upominawczym pozwany może wnieść sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania go (ten sam termin dotyczy otrzymania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, od którego należy wnieść zarzuty a nie sprzeciw). Powinien być skierowany bezpośrednio do sądu albo wysłany listem poleconym (najlepiej za pomocą operatora publicznego, którym obecnie jest tylko Poczta Polska) na jego adres. W dokumencie należy zawrzeć następujące informacje:

• wskazanie, czy pozwany zaskarża nakaz w całości, czy tylko w części (wskazać w jakiej części, tzn. do jakiej kwoty),

• zarzuty,

• twierdzenia,

• dowody.

Warto również wspomnieć, że pozwany może się powołać na przedawnienie roszczeń albo udowodnić, że roszczenie zostało spełnione wcześniej. Jeżeli pozwany prawidłowo wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty lub zarzuty, to nakaz zapłaty straci moc, a dodatkowo zostanie wyznaczony termin rozprawy, w której powinny wziąć udział obie strony.

Moje doświadczenie pokazuje, że niewątpliwe warto wcześniej skontaktować się z prawnikiem (radcą prawnym lub adwokatem), albowiem strona przeciwna może domagać się roszczeń opiewających na zbyt wysoką kwotę lub na którą nie posiada żadnych dowodów albo w świetle prawa nie może się jej w ogóle domagać. Może zaistnieć również taka sytuacja, że strona przeciwna ma w zupełności rację i nie warto odwoływać się od wydanego nakazu zapłaty, albowiem z reguły są z tym powiązane dodatkowe koszty.

Zobacz również: Jak dzielić spadek? Podstawowe zasady