Alimenty na rodziców cz. 1

Zdarza się, że dorosłe już dzieci są zobowiązane do dostarczania swoim rodzicom bądź jednemu z nich środków utrzymania. Obowiązek taki wynika z art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jak w każdej sprawie sądowej warto skorzystać z pomocy doświadczonego w sprawach o alimenty radcy prawnego lub adwokata, który sporządzi pozew osobie domagającej się alimentów lub będzie reprezentował w sądzie pozwane dziecko.

Istotne znaczenia ma czy uprawniony do alimentów rodzic może funkcjonować samodzielnie bądź nie. Wyróżnia się dwie sytuacje:

  1. gdy rodzic może samodzielnie funkcjonować, ale jego sytuacja bytowa jest równoznaczna z niedostatkiem – w takiej sytuacji może samodzielnie złożyć pozew o alimenty lub zrobi to za niego kierownik ośrodka pomocy społecznej;
  2. gdy rodzic nie może samodzielnie funkcjonować i przebywa w domu pomocy społecznej (DPS), a jego dochody nie są wystarczające aby pokryć koszty pobytu w DPS-ie – w takiej sytuacji ośrodek pomocy społecznej stara się w pierwszej kolejności zawrzeć z członkami najbliższej rodziny umowę regulującą zasady odpłatności, a w przypadku gdy najbliższa rodzina nie będzie chciała takiej umowy podpisać – wydaje decyzję administracyjną ustalającą należną opłatę (od której to decyzji można się odwołać).

 

Alimenty na rodzica od jego dziecka mogą być zasądzone wtedy, gdy znajduje się on w niedostatku czyli wówczas, gdy podstawowe potrzeby rodzica nie są zaspokajane z otrzymywanej przez niego renty bądź emerytury, a więc nie jest w stanie ponieść kosztów utrzymania mieszkania, zakupić żywności, środków czystości, lekarstw.

Istnieje kilka sytuacji, których wystąpienie nie da możliwości uzyskania rodzicom alimentów od ich dorosłego dziecka, tj.:

  1. uprawniony rodzic może dochodzić alimentów od swojego małżonka bądź byłego małżonka;
  2. rodzic nie jest w niedostatku;
  3. możliwości zarobkowe i majątkowe dziecka nie pozwalają na alimentowanie rodzica;
  4. niegodność alimentacji – żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

Moja kancelaria świadczy kompleksową pomoc w sprawie o alimenty, a więc sporządzam pisma i reprezentuję klienta na rozprawach sądowych. W przypadku chęci uzyskania pomocy proszę o kontakt (pełne dane w zakładce Kontakt).