Alimenty na dziecko pełnoletnie

Osiągnięcie pełnoletności przez uprawnionego nie wyłącza samo przez się obowiązku alimentacyjnego. Czasami dochodzi od sytuacji, gdy dziecko po osiągnięciu pełnoletności wyprowadza się z rodzinnego domu i pozywa swoich rodziców do sądu o alimenty. W większości przypadków pozwy takie są uwzględniane przez sądy. Inną kwestią pozostaje wysokość zasądzonych alimentów (niższych), albowiem skoro dziecko rozpoczyna dorosłe życie, to powinno również wziąć odpowiedzialność za swoje finanse. Każda sytuacja jest inna i należy każdą z nich oceniać indywidualnie. Z pewnością przydatny tu będzie doświadczony w sprawach o alimenty radca prawny lub adwokat.

Poniżej opiszę jakie okoliczności mają wpływ na to czy pełnoletnie dziecko może jeszcze otrzymywać alimenty.

Prawo rodzinne nie przewiduje górnej granicy wieku dziecka, do której trzeba płacić alimenty, a po której przekroczeniu obowiązek ten ustaje. Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o. rodzic jest zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Jednocześnie trzeba w tym miejscu wskazać na art. 133 § 3 k.r.o. z którego wynika, że rodzic może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla tego rodzica uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Czy kontynuowanie nauki po szkole średniej ma wpływ ma alimenty ? Tak, jeżeli dziecko kontynuuje naukę od razu po szkole średniej, to obowiązek alimentów trwa aż do ukończenia studiów, pod warunkiem że dziecko przykłada się do nauki i nie jest tzw. wiecznym studentem. Jeżeli pomiędzy ukończeniem szkoły średniej a rozpoczęciem nauki w szkole wyższej będzie występowała przerwa np. jednego roku lub dwóch lat, to sąd będzie musiał szczegółowo zbadać co było tego przyczyną i stwierdzić czy mimo tej przerwy alimenty są należne. W mojej praktyce nie zdarzyło się, aby sąd w takiej sytuacji zasądził alimenty, jednakże w wyjątkowych sytuacjach nie można tego wykluczyć.

W przypadku złego stanu zdrowia dziecka również utrzymuje się obowiązek alimentacyjny i może on trwać nawet dożywotnio. Bez znaczenia może się okazać w jaki sposób doszło do pogorszenia stanu zdrowia, np. zażywanie przez dziecko narkotyków, które spowodowało trwały uszczerbek na zdrowiu i tym samym uniemożliwia podjęcie zatrudnienia w celu zdobycia środków do życia.

Co w przypadku gdy student otrzymuje stypendium lub zasiłek dla bezrobotnych ? Wszystko zależy od konkretnej sprawy, a także rodzaju pobieranego stypendium. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy pobieranie zasiłku dla bezrobotnych zawsze będzie podstawą do zaprzestania płacenia alimentów. W jednej sytuacji może tak być ale w innej sprawie niekoniecznie.

Czy zawarcie związku małżeńskiego przez dziecko będzie miał wpływ na wysokość alimentów ? przede wszystkim małżonek jako pierwszy musi przyczyniać się do utrzymania współmałżonka i obowiązek ten wyprzeda obowiązek alimentacyjny rodziców. Jednakże jak już wyżej zaznaczałem każda sprawa jest inna i nie można powiedzieć, że w każdej sytuacji zawarcie związku małżeńskiego spowoduje brak konieczności opłacania alimentów przez rodziców.

Za każdym razem, gdy dorosłe dziecko kieruje przeciwko rodzicom pozew o alimenty należy sprawdzić czy nie występuje jedna z trzech sytuacji przewidziana przez prawo, na podstawie której rodzice mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego, tj.

  1. realizacja świadczeń alimentacyjnych przez rodzica (rodziców) wiązałaby się dla nich z nadmiernym uszczerbkiem;
  2. pełnoletnie dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się;
  3. żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

Oferuję kompleksowe prowadzenie postępowania w sprawie o alimenty zarówno po stronie osoby domagającej się alimentów jak i po stronie osoby zobowiązanej do ich opłacania, jak również w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego (potocznie nazywanych uchyleniem alimentów).