Alimenty na rodziców cz. 2

W poprzednim wpisie na blogu rozpocząłem temat alimentów dla rodziców. Dziś zajmę się następnymi aspektami w tej samej sprawie.

Co w sytuacji, gdy rodzic dochodzący alimentów ma więcej niż jedno dziecko ?  Zgodnie z art. 129 § 2 k.r.o. krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Ten przepis oznacza, że obowiązek alimentacyjny każdego z dzieci w stosunku do rodzica jest oceniany indywidualnie a Sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe i majątkowe w jakich dane dziecko może brać udział w kosztach utrzymania rodzica. Zatem nie każde dziecko będzie zobowiązane do płatności alimentów na rodzica w takiej samej wysokości.

Jeżeli rodzic przebywa w domu pomocy społecznej, którego dochody (np. z emerytury lub renty) są niewystarczające na pokrycie kosztów pobytu ośrodek pomocy społecznej pokrywa te koszty. Z dochodu rodzica (tj. emerytury bądź renty) pobiera się maksymalnie 70% tego świadczenia na poczet kosztów pobytu w DPS, a jeśli to nie wystarczy, pozostałą kwotę płaci gmina lub członkowie rodziny zobowiązani do alimentacji, tj. małżonek, dzieci, wnuki).

Najbliższa rodzina ponosi część opłaty, która jest wyliczana a następnie z członkami rodziny może być zawarta umowa regulująca sposób płatności lub w przypadku braku zgody zostanie wydania decyzja wskazująca wysokość opłaty. Decyzja taka podlega zaskarżeniu a ostatecznie sprawa może trafić do sądu administracyjnego.

Najbliżsi członkowie rodziny mogą (ale nie muszą) być zwolnieni z opłaty jeżeli ich osobista sytuacja, np. choroba, brak pracy nie daje im możliwości ponoszenia tych kosztów. Natomiast będą zwolnieni obowiązkowo z ponoszenia tej opłaty jeżeli rodzic wykazywał się szczególnie naganną postawą we wcześniejszych latach do członka rodziny, który ma ponosić koszty, jego małoletniego rodzeństwa lub rodzica.

Kto może pomóc rodzicowi skierować sprawę do sądu:

  1. Prokurator;
  2. Organizacja społeczna, która zajmuje się pomocą rodzinie;
  3. Przedstawiciel organu gminy, który jest właściwy w sprawach z zakresu pomocy społecznej;
  4. kierownik ośrodka pomocy społecznej.

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo skorzystać z pomocy radcy prawnego w celu sporządzenia pisma lub reprezentacji w sądzie bądź uzyskania porady prawnej zapraszam do kontaktu (zakładka kontakt).