Wynagrodzenie małżonka do rąk drugiego małżonka

Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Słowo wynagrodzenie nie może być rozumiane tylko jako wynagrodzenie za pracę świadczoną zgodnie z kodeksem pracy. Chodzi o wszystkie należności zbliżone do wynagrodzenia za pracę. Na podstawie orzeczenia Sądu pracodawca/zleceniodawca bądź inny podmiot wypłacający jakieś należności ma obowiązek przekazywać te środki drugiemu małżonkowi, co prowadzi do uchronienia tych pieniędzy przed zmarnotrawieniem przez małżonka nie chcącego przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Aby sąd wydał orzeczenie, o którym mowa powyżej musi stwierdzić, że małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, pracujący małżonek nie spełnia obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny oraz że nieodpowiedzialnemu małżonkowi przysługują należności powtarzające się jak wynagrodzenie za pracę lub czynsz. Oczywiście Sąd nakaże przekazywać kwotę odpowiednią (część wynagrodzenia), która pomoże przy pokrywaniu kosztów utrzymania rodziny. Z automatu nie jest to całe wynagrodzenie, chyba że w określonej sytuacji uzasadnione będzie, aby orzeczenie Sądu obejmowało całe wynagrodzenie.

Sąd może zmienić wydane przez siebie orzeczenie np. poprzez zwiększenie kwoty wypłacanej do rąk drugiego małżonka (co nie oznacza, że będzie ono przekazywane do ręki, może być również wpłacane na rachunek bankowy) lub poprzez zmniejszenie bądź jego uchylenie w całości.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć do sądu w tym samym czasie pozew o zasądzenie określonej kwoty tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny oraz wniosek, o którym mowa powyżej. Z uwagi kwestie proceduralne postępowania te będą się musiały toczyć osobno. Oczywiście warto przemyśleć wszczęcie którego z nich będzie bardziej przydatne w konkretnej sprawie. W dwóch podobnych – na pierwszy rzut oka – sytuacjach może okazać się, że lepiej będzie zastosować różne instytucje.

Ze skierowaniem wniosku do Sądu wiąże się wiele obowiązków proceduralnych jakie należy spełnić począwszy od sporządzenia wniosku, w którym należy określić swoje żądania poprzez powołanie właściwych wniosków dowodowych. Konieczne jest również czuwanie na prawidłowym przebiegiem procesu sądowego, co wymaga już dużej wiedzy i doświadczenia. Warto w tym celu skorzystać z pomocy prawnika (radcy prawnego lub adwokata). Moja kancelaria pomoże Państwu kompleksowo przeprowadzić całe postępowanie wraz ze stawiennictwem na rozprawach.