Wady zakupionego samochodu – jakie prawa ma kupujący?

Kupno samochodu to zazwyczaj jedna z większych inwestycji w życiu człowieka, dlatego każdy z nas chciałby uniknąć niespodzianek związanych z ukrytymi wadami pojazdu. Niestety nie zawsze udaje się to osiągnąć, a nieuczciwi sprzedawcy często próbują ukryć istniejące problemy. Jakie prawa ma kupujący, który odkrył wady zakupionego samochodu? W niniejszym artykule omówimy podstawowe kwestie prawne dotyczące tej sytuacji.

Jakie kroki prawne można podjąć w przypadku zakupu wadliwego pojazdu?

Pierwszym i najważniejszym środkiem ochrony prawnej kupującego jest rękojmia za wady fizyczne. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, sprzedawca odpowiada przed kupującym, jeśli sprzedany samochód ma wady, które istniały w chwili przejścia pojazdu na kupującego. Rękojmia za wady fizyczne przysługuje zarówno przy zakupie od osoby prywatnej, jak i od przedsiębiorcy. Istotne jest jednak, że Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad, przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Kupujący może w tym samym rocznym terminie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej.

Jeżeli kupujący odkryje wady zakupionego samochodu, powinien niezwłocznie zgłosić je sprzedawcy. Jako adwokat z Wałbrzycha podpowiadam, że należy to zrobić w formie pisemnej, opisując dokładnie stwierdzone wady oraz okoliczności ich wystąpienia. Warto również załączyć dokumentację potwierdzającą istnienie wad, np. opinię biegłego lub faktury za naprawy. Kupujący może żądać od sprzedawcy usunięcia wad, wymiany samochodu na wolny od wad lub obniżenia ceny. W przypadku odmowy sprzedawcy, kupujący ma prawo odstąpić od umowy i żądać zwrotu zapłaconej ceny.

Kupujący ma obowiązek udowodnić, że istniejące wady pojazdu istniały już w chwili zakupu. W praktyce może to być trudne do zrealizowania, zwłaszcza jeśli sprzedawca twierdzi, że wady powstały po zakupie samochodu przez kupującego. W takiej sytuacji pomocne może być zasięgnięcie opinii biegłego mechanika czy rzeczoznawcy samochodowego, który oceni stan techniczny pojazdu i potwierdzi, czy wady mogły istnieć już wcześniej.

Jeżeli sprzedawca odmawia spełnienia żądań kupującego dotyczących usunięcia wad, wymiany samochodu czy obniżenia ceny, pozostaje droga sądowa. Kupujący może wnieść powództwo o ustalenie istnienia wad i zasądzenie stosownego odszkodowania. Proces sądowy może być jednak czasochłonny i kosztowny, dlatego warto wcześniej skorzystać z porady prawnej oraz podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu ze sprzedawcą.

Także w sądzie zakończy się sprawa po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli sprzedawca nie będzie chciał zwrócić pieniędzy. Warto tutaj pamiętać, że z momentem odebrania oświadczenia przez sprzedawcę, prawo własności pojazdu powraca do niego, zatem kupujący już nie jest właścicielem.

Podpisując umowę sprzedaży, trzeba dokładnie się z nią zapoznać i sprawdzić, czy nie zawiera zapisu o wyłączeniu rękojmi z tytułu wad fizycznych, a gdy taki zapis widnieje w umowie, powinniśmy dopytać sprzedawcę, dlaczego zawarł w umowie taki zapis, bowiem może on oznaczać, ze chce zwolnić się z odpowiedzialności za wady jakie pojazd posiada. Wbrew przekonaniu sprzedającego nie będzie on chroniony, zawierając taki zapis w umowie, w dalszym ciągu można skierować sprawę do sądu, a nawet do prokuratury.

Jedynie na koniec należy krótko wspomnieć o rękojmi za wady prawne pojazdu, co związane jest najczęściej z sytuacją, gdy pojazd był kradziony.

Tematyka rękojmi jest szeroka, wymaga dużej wiedzy prawnej i doświadczenia zawodowego, zatem zawsze warto skorzystać z pomocy prawnika (radcy prawnego lub adwokata), który podejmie działania prawne, w tym windykacyjne wobec sprzedawcy.