Majątek wspólny vs. majątek osobisty. Porównanie

W większości małżeństw funkcjonuje wspólność majątkowa (która powstaje z momentem zawarcia małżeństwa), choć coraz częściej pary decydują się na rozdzielność majątkową, zwaną potocznie intercyzą. Niezależnie od wybranej formy wyróżniamy majątek wspólny oraz osobisty. Poniżej przeczytasz, co wchodzi w skład tych mas.

Co wchodzi do majątku wspólnego, a co do osobistego?

Uogólniając, do majątku wspólnego wchodzą wszelkie przedmioty i prawa nabyte podczas trwania małżeństwa, czyli od dnia jego zawarcia, aż do zakończenia poprzez rozwód (chyba że już w trakcie małżeństwa zawarto umowę o rozdzielność majątkową, to wtedy do dnia zawarcia tej umowy). Wszystko, co zostało nabyte przez małżonków wcześniej, zalicza się do majątku osobistego i nie podlega podziałowi w sprawie o podział majątku. Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki. Są one wskazane w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Jako radca prawny zajmujący się m.in. sprawami o podział majątku w Wałbrzychu, zauważam, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że niektóre dobra nigdy nie wchodzą do wspólności majątkowej. Zgodnie z brzmieniem przytoczonego uprzednio przepisu, do majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą m.in.:

  • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
  • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
  • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
  • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
  • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków.

Warto zaznaczyć, że wspólność majątkowa może być zakończona poprzez umowę majątkową małżeńską, czyli tzw. intercyzę. Od momentu jej podpisania nabywane dobra wchodzą wyłącznie do majątków osobistych małżonków.

Z majątkiem wspólnym oraz majątkiem osobistym związana jest kolejna instytucja prawna czyli nakłady poczynione z majątku osobistego na wspólny oraz odwrotnie, np. jeżeli otrzymałem darowiznę w postaci pieniędzy, która co do zasady wchodzi do majątku osobistego i z tych pieniędzy spłaciłem np. wspólne długi małżonków, to podlega to rozliczeniu w sprawie o podział majątku. Podobnie sytuacja wygląd, gdy po rozwodzie i ustaniu wspólności majątkowej spłaciłem wspólne długi lub poczyniłem nakład na wspólne mieszkanie (np. zapłata czynszu itp.), to podlega to również rozliczeniu w sprawie o podział majątku.

Tematyka ta nie należy do najłatwiejszych, zatem będzie ona stanowiła duże wyzwanie dla osoby nie posiadającej doświadczenia. Na pewno warto co najmniej skorzystać z pomocy prawnika (radcy prawnego lub adwokata) w postaci porady prawnej.