Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Z momentem zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólny majątek małżonków. Wszystko co kupią będzie stanowiło ich majątek wspólny, z pewnymi wyjątkami, np. w sytuacji, gdy pieniądze na zakup danej rzeczy będą pochodziły w części z majątku osobistego a w pozostałej części z majątku wspólnego. W takiej sytuacji nabyta rzecz należy proporcjonalnie do wartości przeznaczanych pieniędzy z majątku osobistego i wspólnego.

Z momentem rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód ustaje między małżonkami wspólnota majątkowa (co następuje z datą uprawomocnienia się tego punktu wyroku rozwodowego, który wskazuje na rozwiązanie małżeństwa, w praktyce zawsze jest to pkt 1 wyroku, zatem nie musi uprawomocnić się cały wyrok wydany w sprawie rozwodowej, bowiem często dotyczy on również alimentów na dzieci czy kontaktów ze wspólnymi dziećmi małżonków lub kosztów postępowania sądowego). Wówczas małżonkowie stają się współwłaścicielami tych rzeczy -zgodnie z domniemaniem – w 50%.

Dokonanie podziału majątku nie jest obowiązkowe, ale w praktyce jest dokonywane niemalże zawsze. Byli już małżonkowie muszą ustalić (lub chociaż powinni próbować) czy udziały w majątku są równe (po 50%) czy też których z nich otrzyma większy udział np. 70% a d rugi małżonek pozostałe 30%, co wchodzi w skład majątku wspólnego, co i kto bierze dla siebie oraz ile poszczególne składniki są warte.

Podział majątku może być dokonany u notariusza, ale wymagana jest pełna zgodność między małżonkami na wszystkich w/w polach lub gdy tej zgodności brakuje, to należy przeprowadzić postępowanie sądowe, jednakże wówczas zalecam skorzystanie z pomocy radcy prawnego lub adwokata

Należy również pamiętać, że podziału majątku mogą dokonać małżonkowie w trwającym wciąż związku małżeńskim, w którym nie dochodzi nawet do jakichkolwiek sprzeczek. Jednakże, aby to zrobić powinni notarialne lub sądownie dokonać rozdzielności majątkowej, przez co majątek wspólny małżonków wygląda tak samo jak po uprawomocnieniu się orzeczenia dotyczącego rozwiązania małżeństwa.

Podziałowi podlega wszystko co zostało zakupione w czasie trwania małżeństwa, w praktyce są to nawet komplety pościeli, garnków, sztućców, telewizory, meble itp. z pewnymi wyjątkami, np. jeżeli dana rzecz została nabyta w darowiźnie lub w spadku, wtedy stanowi majątek osobisty małżonka, który był spadkobiercą, jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej.

Postępowania sądowe o podział majątku są trudne, wymagają dużej wiedzy prawnej i skrupulatności, nie rzadko w ich toku sporządzane są opinie przez biegłych sądowych, które nie są bezbłędne, co prowadzi do konieczności ich zaskarżenia. Często też stanowiska byłych małżonków w toku procesu zmieniają się, dlatego warto mieć obok specjalistę, który podpowie czy zmierza się w dobrym kierunku. Również zrozumienie treści postanowienia sądu rozstrzygającego temat podziału majątku między małżonkami może być trudne, zawsze należy je zweryfikować czy jest prawidłowe oraz czy nie jest uzasadnione wniesienie apelacji (odwołania) do sądu wyższej instancji.

Skorzystanie z porady prawnej przed podjęciem decyzji w sprawie o podział majątku uważam za absolutne minimum racjonalnego działania w tej tematyce. Radca prawny lub adwokat reprezentujący klienta w postępowaniu sądowym jest bardzo pomocny, tym bardziej, że nierzadko chodzi o majątek bardzo dużej wartości.

Zapraszam do skorzystania z moich usług, bowiem prowadziłem już wiele spraw o podział majątku wspólnego, co przekłada się na duże doświadczenie w tej materii. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt. Mogę Państwu udzielić porady prawnej, sporządzić pismo do sądu jak również kompleksowo poprowadzić całą sprawę wraz z reprezentacją i stawiennictwem w sądzie na rozprawie.