Kiedy zdecydować się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Problemy finansowe spowodowane różnymi zdarzeniami od poważnej choroby przez utratę pracy lub splot nieszczęśliwych okoliczności w życiu rodzinnym mogą doprowadzić do braku możliwości regulowania swoich zobowiązań. W sytuacji, gdy skala długów jest na tyle duża, że opóźnienia sięgają przynajmniej trzech miesięcy, a osoba fizyczna nie może pozwolić sobie na jednoczesne ponoszenie kosztów utrzymania siebie i swojej rodziny oraz dokonywania spłat kredytów, pożyczek oraz codziennych rachunków np. czynszu i opłat za media, przepisy przewidują możliwość wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przekonajmy się, co oznacza ten proces i sprawdźmy, co się z nim wiąże.

Z czym wiąże się upadłość konsumencka?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala na uzyskanie ochrony przed wierzycielami przez uniknięcie egzekucji komorniczych, dając możliwość odbudowania podstaw ekonomicznych normalnej egzystencji. Dłużnik może liczyć na pomoc w spłacie, a także na umorzenie pewnej części swoich zobowiązań, a w niektórych sytuacjach nawet ich całości. Proces ten łączy się również z przekazaniem kontroli nad posiadanym majątkiem ustanowionemu w ramach postępowania syndykowi oraz czasowym ograniczeniu w zdolności do zawierania umów, które nie dotyczą zaspakajania podstawowych codziennych potrzeb. Może również wiązać się z utratą posiadanego mieszkania, które zostanie przeznaczone na spłatę zobowiązań, a dłużnikowi przypadnie jedynie kwota pozwalająca na pokrywanie kosztów najmu przez od roku do dwóch lat. Trzeba pamiętać, że skorzystanie z opcji upadłości oznacza konieczność przygotowania i złożenia odpowiedniego wniosku do sądu, który sprawdzi, czy istnieją przesłanki do jej ogłoszenia.

Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka po jej ogłoszeniu oznacza przeprowadzenie likwidacji majątku dłużnika, co obejmuje przygotowanie listy wierzycieli oraz sprzedaż majątku dłużnika z wyłączeniem przedmiotów codziennego użytku. Opracowywany jest również plan spłaty długów, które nie zostały w ten sposób pokryte. Spłaty będą kontynuowane przez od roku do trzech, a na ten cel dłużnik będzie przeznaczał część uzyskiwanych dochodów. W przypadku rozmyślnego doprowadzenia do swej upadłości okres ten może być wydłużony do nawet 7 lat. Część długów zostaje też decyzją sądu umorzona. Ponowna upadłość jest możliwa dopiero po 10 latach.