Kiedy można odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego (tzw. bransoletka) cz. 2 ?

W dzisiejszym wpisie kontynuuję wątek dozoru elektronicznego ze szczególnym naciskiem na odbywanie kary pozbawienia wolności w tym systemie. Jak wskazywałem wcześniej jeżeli jest to możliwe zdecydowanie warto skorzystać z pomocy prawnika (radcy prawnego lub adwokata), który zajmuje się sprawami karnymi. Obrońca po zapoznaniu się ze sprawą będzie w stanie doradzić wszystkie możliwe rozwiązania jakie należy wykorzystać.

Wniosek, o dozór elektroniczny  wraz z uzasadnieniem, składa się na piśmie.

Do wniosku złożonego przez skazanego, jego obrońcę, prokuratora lub sądowego kuratora zawodowego dołącza się zgodę osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących ze skazanym. W przypadku wniosku składanego przez dyrektora zakładu karnego zgodę taką uzyskuje sąd penitencjarny orzekający w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego za pomocą kuratora sądowego.

Sąd penitencjarny powinien rozpoznać wniosek w terminie 30 dni od dnia jego wpływu do sądu.

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego dotyczy skazanego, który odbywa już karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, posiedzenie sądu penitencjarnego odbywa się w tym zakładzie, w którym skazany przebywa. Sąd penitencjarny wysłuchuje przedstawiciela administracji zakładu karnego co do celowości udzielenia zezwolenia. Udział prokuratora w posiedzeniu o udzielenie zezwolenia jest obowiązkowy.

Jeżeli udzieleniu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego stoją na przeszkodzie warunki techniczne, sędzia penitencjarny pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Przed wydaniem postanowienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny wysłuchuje skazanego lub jego obrońcę, sądowego kuratora zawodowego, jeżeli składał wniosek o zezwolenie, oraz przedstawiciela skazanego, o którym mowa w art. 42 kodeksu karnego wykonawczego.

Sąd penitencjarny w postanowieniu o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego:

1) określa miejsce, czas, rodzaj lub sposób wykonywania nałożonych obowiązków oraz rodzaj podlegających zainstalowaniu środków technicznych;

2) wyznacza termin i określa sposób zgłoszenia przez skazanego podmiotowi dozorującemu gotowości do zainstalowania rejestratora stacjonarnego lub przenośnego lub nadajnika.

Termin zgłoszenia przez skazanego gotowości do instalacji środków technicznych nie może być dłuższy niż 24 godziny od zwolnienia skazanego z zakładu karnego, a jeśli skazany przebywa na wolności, nie dłuższy niż 24 godziny od ogłoszenia lub doręczenia skazanemu postanowienia o rozpoczęciu dozoru elektronicznego.

Odpis postanowienia sądu penitencjarnego doręcza się sądowemu kuratorowi zawodowemu i podmiotowi dozorującemu. O wydaniu postanowienia sędzia penitencjarny niezwłocznie zawiadamia pokrzywdzonego, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje, jeżeli złożyli wniosek, o którym mowa w art. 168a kodeksu karnego wykonawczego.

Na postanowienie sądu penitencjarnego o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego zażalenie przysługuje:

  1. skazanemu lub jego obrońcy,
  2. prokuratorowi, a także
  3. sądowemu kuratorowi zawodowemu lub dyrektorowi zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o udzielenie zezwolenia

Termin na wniesienie zażalenia wynosi 7 dni i jest liczony od dnia wydania postanowienia. Nie należy składać wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

Jeżeli prokurator oświadczy, najpóźniej na posiedzeniu po ogłoszeniu postanowienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, że sprzeciwia się udzieleniu zezwolenia, postanowienie to staje się wykonalne z chwilą uprawomocnienia.

Na postanowienie sądu penitencjarnego o odmowie udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego przysługuje zażalenie:

  1. skazanemu lub jego obrońcy,
  2. prokuratorowi, a także
  3. sądowemu kuratorowi zawodowemu lub dyrektorowi zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o udzielenie zezwolenia;

 

Ponowny wniosek skazanego lub jego obrońcy o udzielenie zezwolenia, na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w tej samej sprawie, złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie udzielenia tego zezwolenia, pozostawia się bez rozpoznania.

Moja kancelaria świadczy usługi na każdym etapie postępowania karnego, w tym również w postępowaniu wykonawczym, w którym rozpoznawany jest wniosek o dozór elektroniczny (tzw. bransoletkę). Dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt.